Search again

พบ: 450  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ชวน เพชรแก้ว ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ชวน เพชรแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.S8 ช265ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดเชียงราย / วรสฤษฏิ์ ปิงเมือง.
ผู้แต่ง
วรสฤษฏิ์ ปิงเมือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.C6 ว288ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดเชียงใหม่ / ดอน สุขศรีทอง.
ผู้แต่ง
รักฏา เมธีโภคพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.C5 ร284ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).
ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, 2554.
เลขเรียก
JC423 พ335 2554
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การสังเคราะห์บทเรียนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน / ทศพล สมพงษ์.
ผู้แต่ง
ทศพล สมพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
เลขเรียก
JC599 ท238ก 2555
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนา ระบบรัฐสภากับการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน : วันที่ 24 กรกฎาคม 2533 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 1 ชั้น 3 อาคาร เอ รัฐสภา กรุงเทพฯ / จัดโดย คณะกรรมการสภาผูแทนราษฎร และ...คนอื่น ๆ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน (กปส.)
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน , 2533.
เลขเรียก
JC599 ค123
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาพิธีทางการฑูตและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านแบบบูรณาการ ปี 2549 / จัดโดยจังหวัดอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.
ผู้แต่ง
พิธีทางการฑูตและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านแบบบูรณาการ ปี 2549.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 2549.
เลขเรียก
JX1662 พ678
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม/ ปรีชา พันธเสน.
ผู้แต่ง
ปรีชา พันธเสน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2557.
เลขเรียก
JF111 ป467
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ / เนื้อหา กรรณิกา ควรขจร [และคนอื่นๆ] ,แปลและเรียบเรียง อารีวัณย์ สมบุญวัฒกุล ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, 2559.
เลขเรียก
JC571 ก172 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย 2411-2475 / โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
ผู้แต่ง
ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2523.
เลขเรียก
JQ1745.A5 ช451 2523
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเมืองการปกครองของไทย / ลิขิต ธีรเวคิน.
ผู้แต่ง
ลิขิต ธีรเวคิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียก
JQ1745 ล413 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ / โกวิท วงศสุรวัฒน์.
ผู้แต่ง
โกวิท วงศสุรวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , [ม.ป.ป.]
เลขเรียก
JQ1745 ก951
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง / โกวิทย์ พวงงาม, อลงกรณ์ อรรคแสง.
ผู้แต่ง
โกวิทย์ พวงงาม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.
เลขเรียก
JS271 ก952
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles