Search again

พบ: 66  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22-28 กรกฎาคม 2532 ณ ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Proceeding on w...
ผู้แต่ง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ศูนย์, [2532?].
เลขเรียก
S494.5.W3 ก525
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" / คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร.
ผู้แต่ง
การสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546]
เลขเรียก
S494.5.W3 ก525ร
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์การวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบ = Research and development of sesame crusher prototype / พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
SB299.S4 พ784
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการการคิดประเมินราคาและควบคุมค่าใช้จ่ายในงานเชื่อมโลหะสำหรับการซ่อมสร้างเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมชุมชน ครั้งที่ 4 / หัวหน้าโครงการ เขษมศักดิ์ สงสอน...[...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
S675.5 ข675 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้น้ำทางการเกษตร / หัวหน้าโครงการ วัลยา วิริยเสนกุล.
ผู้แต่ง
วัลยา วิริยเสนกุล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
S494.5.W3 ว445
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการเทคนิคการใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับชุมชน ครั้งที่ 4 / หัวหน้าโครงการ เขษมพงษ์ สงสอน...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
เขษมพงษ์ สงสอน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
S675.5 ข675 2552
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
วิศวกรรมปฐพีเพื่อการเกษตร/ สุนันทา กิ่งไพบูลย์.
ผู้แต่ง
สุนันทา กิ่งไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : หมวดผลิตเอกสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
เลขเรียก
S591.5 ส816 2545
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของชีววัสดุ / จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์.
ผู้แต่ง
จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541.
เลขเรียก
S675.3 จ535
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สัจจะสวนกระแส / [โดย อุดม รัตนิน].
ผู้แต่ง
อุดม รัตนิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2544.
เลขเรียก
SD387.S55 อ785
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สาธารณูปโภคพื้นฐานบ่งชี้ความเจริญของชุมชนเมือง กรณีศึกษา : จังหวัดพิษณุโลก
ผู้แต่ง
วรพจน์ มหิพันธ์
เลขเรียก
SEP0008
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สารฆ่าจุลชีพ : ยาระงับเชื้อโรคและยาฆ่าเชื้อโรค / รุ่งทิพย์ ชวนชื่น.
ผู้แต่ง
รุ่งทิพย์ ชวนชื่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตีรณสาร, 2552.
เลขเรียก
SF918.A5 ร622ส
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
หลักการทางสัตวศาสตร์เพื่อวิศวกรรมเกษตร = Principle of animal science for agricultural engineers / บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ.
ผู้แต่ง
บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
เลขเรียก
SF75.2 บ148ห
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
หลักการปฐพีศาสตร์เพื่อวิศวกรเกษตร :Principle of Soil science for Agricultural engineers / บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ.
ผู้แต่ง
บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
เลขเรียก
S591.5 บ148 2544
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
อิทธิพลของพลังไมโครเวฟที่มีต่อกำลังอัดของมอร์ต้ากำลังสูง
ผู้แต่ง
พรพจน์ ไชยะกิตติรัตนา
เลขเรียก
SEP0013
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles