Search again

พบ: 140  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนในสังคมไทยและการเมืองของงานเขียนเกษตรกรรมยั่งยืน / อนุสรณ์ อุณโณ.
ผู้แต่ง
อนุสรณ์ อุณโณ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ฝ่ายสนับสนุนและประสานงานวิจัย มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, 2546.
เลขเรียก
S494.5.S86 อ231
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ขยายพันธุ์พืชโดยรูปภาพ = plant propagation in picture / สุรีรีตน์ ทวนทวี, เมืองทอง ทวนทวี.
ผู้แต่ง
สุรีรีตน์ ทวนทวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ. : กลุ่มหนังสือเกษตร, 2539.
เลขเรียก
SB ส866 2539
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ขยายพันธุ์มะม่วง / เกียรติเกษตร กาญจนพิสุทธิ์
ผู้แต่ง
เกียรติเกษตร กาญจนพิสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์ผลิตตำราเกษตรเพื่อชนบท, 2532
เลขเรียก
SB379.M2 ก851 2532
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ข้าวกับมนุษย์ : นิเวศวิทยาทางการเกษตรในเอเซียอาคเนย์ = Rice and man agricultural ecology in southeast Asia / Lucienn M. Hanks ; แปลโดย นฤจร อิทธิจีระจรัส
ผู้แต่ง
แฮงส์ รูซิน เอ็ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.
เลขเรียก
SB191.R5 ฮ831 2527
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ข้าวพื้นบ้านอีสาน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมของชุมชนชาวนา / เสถียร ฉันทะ.
ผู้แต่ง
เสถียร ฉันทะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2558.
เลขเรียก
SB191 ส984
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คนไทยกับป่า / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตตโต).
ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ; 2541.
เลขเรียก
SD409 พ335 2541
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
คัมภีร์มืออาชีพ : ไร่นาสวนผสม / [รวบรวมและเรียบเรียง] สุวรรณา อุยานันท์
ผู้แต่ง
สุวรรณา อุยานันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2541.
เลขเรียก
S494.5.D58 ส873 2541
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำศัพท์วิชาการ : ไหม / รวบรวมโดย วรภา งามประสิทธิ์, สาน วิไล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2541.
เลขเรียก
SF541.6 ค383
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คืนฝืนป่าให้แผ่นดิน / [บรรณาธิการ ภาวนา ใช้สงวน]
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : โอเอสพริ้นติ้ง, 2537.
เลขเรียก
SD409 ค887
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือส่งเสริมการปลูกป่า = Reforestation handbook. / โครงการส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้และปลูกป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท.] : โครงการ, [254-].
เลขเรียก
SD409 ค695
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ค็อด : ปลาเปลี่ยนโลก = COD/ Mark Kurlansky เขียน ;ปัญญา ชีวิน แปล.
ผู้แต่ง
เคอร์สันสกี, มาร์ก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียก
SH331 ค769 2553,SH351.C5 ค796 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ฅนนอกระบบ / สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์.
ผู้แต่ง
สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : bกลุ่มงานวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ สำนักพัฒนาการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.), 2546.
เลขเรียก
S494.5.A65 ส773 2546
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เล่มที่ 2 : การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเกษตร / อารันต์ พัฒโนทัย บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2551.
เลขเรียก
S542.T5 ง319
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
จะนะในฤดูกาลแห่ง "ลมนอก" / ชาคริต โภชะเรือง.
ผู้แต่ง
ชาคริต โภชะเรือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะทำงานนักวิชาการ 4 ภูมิภาค, 2546.
เลขเรียก
S934 ช463 2546
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles