Search again

พบ: 140  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
พรรณไม้หอมในสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ / บรรณาธิการ จเร สดากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการการเกษตร, 2541.
เลขเรียก
SB407.3.T5 พ266
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พลวัตของความขัดแย้งในการเข้าถึงพื้นที่ป่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าชุมชนในจังหวัดลำพูน.
ผู้แต่ง
พฤกษ์ เถาถวิล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2542].
เลขเรียก
SD657 พ431
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พวงหรีด = Wreath / ธนะชัย เมธีกุล.
ผู้แต่ง
ธนะชัย เมธีกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แอ๊ดวานซ์ อินเตอร์ พริ้นติ้ง, 2548.
เลขเรียก
SB449.5.พ53 ธ162
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ฟื้นวิถี เชื่อมสายใย คนทาม ควายทาม / ไชยา พลขาง, ปกป้อง ปุโรทกานนท์.
ผู้แต่ง
ไชยา พลขาง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนทุนวิจัย สำนักงานภาค, 2549.
เลขเรียก
SF401.W34 ช942
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
มหัสจรรย์ต้นไม้ดูดสารพิษ / อภิชาติ เกรียงไกรวุฒิ.
ผู้แต่ง
อภิชาติ เกรียงไกรวุฒิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2553.
เลขเรียก
SB406 อ252ม
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
มือใหม่ดูแลสวน = Garden maitenance / ทิพาวรรณ ศิริเวชฎารักษ์.
ผู้แต่ง
ทิพาวรรณ ศิริเวชฎารักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2551.
เลขเรียก
SB450.97 ท488
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยระบบการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน. อานันท์ กาญจนพันธุ์ และคณะ.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก
S603 ร451 ล.1
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงในการจัดการป่าชุมชน จังหวัดลำพูน / โดย วิเศษ สุจินพรัหม.
ผู้แต่ง
วิเศษ สุจินพรัหม.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.
เลขเรียก
SD657.T5 ว765
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนตบลทากาศ อเภอแม่ทา จังหวัดลพูน / สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์.
ผู้แต่ง
สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์.
สำนักพิมพ์
ลำพูน : องค์การบริหารส่วนตบลทากาศ อำเภอแม่ทา , 2545.
เลขเรียก
SD657.T5 ส839
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการปรสิตในลูกปลาบึกและปลาบึก (Pangasianodon gigas Chevey) / คณะผู้วิจัย วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล ... [และคณะ]
ผู้แต่ง
วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ]: ถาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
เลขเรียก
SH167.C35 ร451ค
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยเรื่องป่าชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการพัฒนา / เสน่ห์ จามริก ... [และคนอื่น ๆ] เขียน.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2536.
เลขเรียก
SD235.T5 ป542ร 2536
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รู้ทันอุทกภัยรอดได้ด้วยความรู้ / ผู้เรียบเรียง รัตนา พงษ์วานิชอนันต์ วราภรณ์ พันธุ์พงศ์ นพวรรณ สิริเวชกุล ; บรรณาธิการ อภิญญา ตันทวีวงศ์.
ผู้แต่ง
รัตนา พงษ์วานิชอนันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
SB354.6.T5 ร375
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ร๊อทไวเลอร์ / เหมันต์ เกียรติเมฆินทร์.
ผู้แต่ง
เหมันต์ เกียรติเมฆินทร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม; 2533.
เลขเรียก
SF429 .R7ห686
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
วัฒนธรรมปลา และจุดจบตำนานพรานปลาแม่น้ำมูล / บูชิตา สังข์แก้ว.
ผู้แต่ง
บูชิตา สังข์แก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา (ผสพ.), 2540.
เลขเรียก
SH151 บ697ว 2540
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles