Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
MEA annual report ... / Metropolitan Electricity Authority.
ผู้แต่ง
METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY.
สำนักพิมพ์
Bangkok : MEA, 1997-
เลขเรียก
TK13 M479
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
กลศาสตร์ของแข็ง / สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์.
ผู้แต่ง
สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียก
TA350 ศ855
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
วารสาร Loading...

image
กลศาสตร์ของแข็ง / สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์.
ผู้แต่ง
สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียก
TA350 ส855
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี ... / งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : งาน, 2540-.
เลขเรียก
T173.8 ส181สจพ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
วารสาร Loading...

image
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ... : นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2534-.
เลขเรียก
T27 ส691
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
วิศวกรรมศาสตร์
วารสาร Loading...

image
รายงานการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสท์เฮ้าส์ พ.ศ. ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535-
เลขเรียก
TX911.2 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
รายงานประจำปี ... / การไฟฟ้านครหลวง.
ผู้แต่ง
การไฟฟ้านครหลวง
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : การไฟฟ้า, 2535-.
เลขเรียก
TK2896 ก498
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
รายงานประจำปี ... / ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม.
ผู้แต่ง
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 254-.
เลขเรียก
TD178.7.T5 ว516
วารสาร Loading...

image
รายงานประจำปี... / ปิโตเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน).
ผู้แต่ง
ปิโตเคมีแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปิโตเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), [25--].
เลขเรียก
TP692.3 ป615
วารสาร Loading...

image
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. ... / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2535-.
เลขเรียก
TD187.5.T5 ก169
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
สถิติการตรวจความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ ...
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายสถิติแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2542-
เลขเรียก
T55 ส184
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles