Search again

พบ: 19  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Thailand's Exporters Directory 2010 - 2011 Department of Export Promotion.
สำนักพิมพ์
Bangkok : Department of Export Promotion, 2011.
เลขเรียก
HF3800.55.T4 T364
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Thailand Research Direction and Research Problems for ASEAN Economic Community Situation/ ครรชิต พุทธโกษา.
ผู้แต่ง
ครรชิต พุทธโกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.), 2554.
เลขเรียก
HC441 ค153
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image

image

image
ซีดีประจำชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ = Organization and management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-.
เลขเรียก
HD37.T5 ส747
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
ซีดีประจำชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น = Principles of economics/ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-.
เลขเรียก
HB180.T5 ส747
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน... กระทรวงแรงงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2556.
เลขเรียก
HD8700.55 ด331
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image

image
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) Thai industrial standard.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), [2554].
เลขเรียก
HD56 ม435ส
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รายงานการวิจัยโครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง ปี พ.ศ.2553 Self-reported Crime Surrvey / พรรณิภา บูรณาชีพ.
ผู้แต่ง
พรรณิภา บูรณาชีพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียก
HV9202.55.A5 พ271
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง/ โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ เสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์, 2554.
เลขเรียก
HD9161 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รายงานประจำปี ... กรมทางหลวงชนบท/ กรมทางหลวงชนบท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 252 -.
เลขเรียก
HE8 ร451ทล
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
Computer File Loading...

image
รายงานสภาพการใช้ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน, 2555.
เลขเรียก
HD1333.T5 ก216
Computer File Loading...

image
สารพันความรู้ทางประชากร ในรอบปี 2553 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
HA155 ส671
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles