Search again

พบ: 20  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Thailand's Exporters Directory 2010 - 2011 Department of Export Promotion.
สำนักพิมพ์
Bangkok : Department of Export Promotion, 2011.
เลขเรียก
HF3800.55.T4 T364
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image

image
คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/ ฐาปนา บุญหล้า.
ผู้แต่ง
ฐาปนา บุญหล้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550.
เลขเรียก
HD62.7 ฐ312
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
Computer File Loading...

image
จับกระแสองค์การการค้าโลก / สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2549.
เลขเรียก
HF2340.55 ข284
Computer File Loading...

image
ซีดีประจำชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ = Organization and management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-.
เลขเรียก
HD37.T5 ส747
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
ซีดีประจำชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น = Principles of economics/ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-.
เลขเรียก
HB180.T5 ส747
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image

image
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินจังหวัดมหาสารคาม ปี 2543 : สรุปผลการประชุมประเมินภาพเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม ปี 2543 / โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, [2543].
เลขเรียก
HC445.Z7K3 ภ476มค 2543
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) Thai industrial standard.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), [2554].
เลขเรียก
HD56 ม435ส
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image

image
รายงานการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2553 ณ.ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี/ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ"ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติ ชีวิตโลก"
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2554].
เลขเรียก
HC445.Z65 ก482ร 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รายงานการวิจัยโครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง ปี พ.ศ.2553 Self-reported Crime Surrvey / พรรณิภา บูรณาชีพ.
ผู้แต่ง
พรรณิภา บูรณาชีพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียก
HV9202.55.A5 พ271
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง/ โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ เสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์, 2554.
เลขเรียก
HD9161 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รายงานประจำปี ... กรมทางหลวงชนบท/ กรมทางหลวงชนบท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 252 -.
เลขเรียก
HE8 ร451ทล
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
Computer File Loading...

image
รายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ 25.. จังหวัดอุบลราชธานี / สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงาน, 2544-.
เลขเรียก
HC445 ส691อบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles