Search again

พบ: 29  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสท์เฮ้าส์ พ.ศ. ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535-
เลขเรียก
TX911.2 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
รายงานการสำรวจภาวะการก่อสร้าง ... (ข้อมูลพื้นฐาน) : กรุงเทพมหานคร = Report of the ... construction survey (basic information) : Bangkok metropolis / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2542]
เลขเรียก
TH245.T5 ร451กทม
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image

image
รายงานการสำรวจภาวะการก่อสร้าง ... (ข้อมูลพื้นฐาน) : ภาคกลาง = Report of the ... construction survey (basic information) : Central region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2542]
เลขเรียก
TH245.T5 ร451ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
รายงานการสำรวจภาวะการก่อสร้าง พ.ศ.... : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Report of the ... construction survey : Northeastern Region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2542-
เลขเรียก
TA545 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
รายงานประจำปี ... / กรมชลประทาน.
ผู้แต่ง
กรมชลประทาน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2545-.
เลขเรียก
TC913.T5 ช225
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
รายงานประจำปี ... / การไฟฟ้านครหลวง.
ผู้แต่ง
การไฟฟ้านครหลวง
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : การไฟฟ้า, 2535-.
เลขเรียก
TK2896 ก498
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
รายงานประจำปี ... / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.
ผู้แต่ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : การไฟฟ้า, 2539-2550.
เลขเรียก
TK113.T5 ก498ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
วารสาร Loading...

image
รายงานประจำปี ... / ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม.
ผู้แต่ง
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 254-.
เลขเรียก
TD178.7.T5 ว516
วารสาร Loading...

image
รายงานประจำปี 2550 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียก
TA401 ท592 2550
สาขาห้องสมุด
วิทยาศาสตร์
วารสาร Loading...

image
รายงานประจำปี... / ปิโตเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน).
ผู้แต่ง
ปิโตเคมีแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปิโตเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), [25--].
เลขเรียก
TP692.3 ป615
วารสาร Loading...

image
รายงานประจำปีงบประมาณ ... / กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน.
ผู้แต่ง
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2535-.
เลขเรียก
T5 ก169
วารสาร Loading...

image
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. ... / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2535-.
เลขเรียก
TD187.5.T5 ก169
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
สถิติการตรวจความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ ...
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายสถิติแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2542-
เลขเรียก
T55 ส184
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles