Search again

พบ: 95  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
CLMV Pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่น ๆ] ; ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก
HF5415.33.L36 ช577
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม = The natural resources management processes to sustainably deve...
ผู้แต่ง
ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558.
เลขเรียก
HC445.Z65 ช111 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2553 / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
HN700.559 ก452 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การนำนโยบายส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนไปปฏิบัติ : กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี / กิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม.
ผู้แต่ง
กิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
HQ772 ก675
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สมัยรัฐบาลทักษิณ : กรณีศึกษาเกษตรกรชุมชนบ้านโดด ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ / ปิยะนุช อุดมทวี, เดือนเพ็ญ บุญสูง, พนิดา ธนารักษ์สกุล.
ผู้แต่ง
ปิยะนุช อุดมทวี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2553.
เลขเรียก
HN700.55.Z9C6 ป621ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงสิทธิในที่ดินของรัฐในทัศนะของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ / โดย ชนินทร จารุจันทร์, วรรณพร ดอกจำปา.
ผู้แต่ง
ชนินทร จารุจันทร์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2553.
เลขเรียก
HD1333.T5 ช154ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) = GMS Economic corridors / [คณะผู้วิจัย รัชดา เจียสกุล ... ...
ผู้แต่ง
รัชดา เจียสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา, 2557.
เลขเรียก
HF1418.5 ร331 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผักและผลไม้ในจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา= Handbook of farmer group development for improving vegetable and fruit production standard in Siem Reap...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
HD9000.5 ก494 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals : SDGs) : กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong subregion: GMS...
ผู้แต่ง
พิริยะ ผลพิรุฬห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2561.
เลขเรียก
HF1379 พ733 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนเทศบาลกิโลสอง / วีระพงศ์ ศรีจันทร์.
ผู้แต่ง
วีระพงศ์ ศรีจันทร์.
สำนักพิมพ์
สระแก้ว : โรงเรียนเทศบาลกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2553.
เลขเรียก
HV5824.Y68 ว845
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากลยุทธ์การตลาดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาสตรีทอเสื่อด้วยกก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี / สาคร จันทร์เขียว.
ผู้แต่ง
สาคร จันทร์เขียว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
HC445.Z9C58 ส628
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาตลาดพลอยเนื้อแข็งเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศจีน / โดย ศักดา ศิริพันธุ์... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2548.
เลขเรียก
HD9747 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม : การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้ / พัชรินทร์ ลาภานันท์, ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ.
ผู้แต่ง
พัชรินทร์ ลาภานันท์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
เลขเรียก
HQ1031 พ523 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
รัฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้ภาษาโฆษณาขนมขบเคี้ยวในรายการสำหรับเด็กทางโทรทัศน์ช่อง 9 / เพ็ญนภา จันทร์เพ็ชร.
ผู้แต่ง
เพ็ญนภา จันทร์เพ็ชร..
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
P301.5.A38 พ887ก 2552,HF5825 พ887ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ / วงกต เพียงตา, วีระพล อิ่มเต็ม, ชาญศักดิ์ กันตรง.
ผู้แต่ง
วงกต เพียงตา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2553.
เลขเรียก
HN700.592.C6 ว112
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles