Search again

พบ: 321  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
32 years of research in the faculty of agriculture / Khon Kaen University.
สำนักพิมพ์
Khon Kean : University, 1998.
เลขเรียก
S542.T5 T447
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Eco-physiological studies on drought tolerant crops suited to the Northeast Thialand / by Takashi Okabe, Montien Somabhi.
ผู้แต่ง
Okabe, Takashi.
สำนักพิมพ์
Khon Kaen : Agricultural Development Research Center in Northeast Thailand, 1989.
เลขเรียก
SB108.T5 O41 1989
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Feeding of ruminants in the tropics based on local feed resources / Metha Wanapat.
ผู้แต่ง
Metha Wanapat.
สำนักพิมพ์
Khon Kaen : Khon Kaen Pub., 1999.
เลขเรียก
SF407.R8 M592
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Proceedings of the planning workshop for the estb=ablishment of the Asian component of aglobal network on tropical and sustropical soybeans : Chiang Mai, Thailand 2-7 March 1992 / edited by Narong Cho...
ผู้แต่ง
Planning workshop for the establishment of the Asian component of a globle network on tropical and subtropical soybeans
สำนักพิมพ์
Bnagkok : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1993.
เลขเรียก
SB205.S7 P712 1993
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Techniques to improve productivity of sandy upland soil in Norteast Thailand / Hiroshi Ishida ... [et al.].
สำนักพิมพ์
Khon Kaen : Agricultural Development Research Center in Northeast Thailand, 1993.
เลขเรียก
S592.353 T254 1993
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
The environmental and socio-economic aspects of tropical deforestation : a case study of Thailand / Suree Bhumibhamon.
ผู้แต่ง
Suree Bhumibhamon.
สำนักพิมพ์
[Bangkok] : Department of Silviculture. Faculty of Forestry. Kasetsart University, 1986.
เลขเรียก
SD418.3.T5 S961
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษาธุรกิจฟาร์มเพาะฟัก ฟาร์มอนุบาลและฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำของไทย /c [นักวิจัยหัวหน้าโครงการ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, นักวิจัย อารี วิบูลย์พงศ์, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, กุศล ทองงาม].
ผู้แต่ง
ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียก
SH380.62.T5 ท151ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกเชื้อเอนโดฟัยติคแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ = Screening of endophytic actinomycetes that against fusarium wilt in tomato / เอมอร คำเพรา...
ผู้แต่ง
เอมอร คำเพราะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
SB976.M55 อ911ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกเชื้อเอนโดฟัยติคแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ = Screening of endophytic actinomycetes that against bacterial wilt in tomato / ธัญญม...
ผู้แต่ง
ธัญญมน ชบาศรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549.
เลขเรียก
SB976.M55 ธ451ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การติดตามประเมินผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดเพชรบุรี = The assessment of the impact of artificial reef in Petchaburi Province / โดย สกุล สุพงษ์พันธุ์ และวันทนา เจนกิจโกศล.
ผู้แต่ง
สกุล สุพงษ์พันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ เกษตรกลาง, 2546.
เลขเรียก
SH332.2.T5 ส127
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบพันธุ์ปูดำในด้านการเจริญเติบโต = Comparative growth performance of the mud crab Scylla olivacea / นวลมณี พงศ์ธนา, เบญจพร สัมฤทธิเวช, ธาตรี สุภาพรร.
ผู้แต่ง
นวลมณี พงศ์ธนา.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, [2547].
เลขเรียก
SH380.45.T5 น337
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบริการจัดการของกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการใช้สบู่ดำในไร่นา/ วัลลาภ์ นุตะมาน.
ผู้แต่ง
วัลลาภ์ นุตะมาน.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์], 2550.
เลขเรียก
S535.T5 ว447
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประมงหอยลายและการสำรวจหอยลายร่วมกับชาวประมง = Short-necked clam fishery and jointly survey with fishers / มาลา สุพงษ์พันธุ์ และ จินตนา จินดาลิขิต
ผู้แต่ง
มาลา สุพงษ์พันธุ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548.
เลขเรียก
SH373.T5 ม495
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานี / [รุจ ศุภวิไล หัวหน้...
ผู้แต่ง
รุจ ศุภวิไล.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ฝ่ายข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้, 2545.
เลขเรียก
SD657.T5 ร651
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ในสุกรที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพการผลิต / ศรชัย คงสุข.
ผู้แต่ง
ศรชัย คงสุข.
สำนักพิมพ์
2541.
เลขเรียก
SF ศ134ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles