Search again

พบ: 12  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์ตามต้นฉบับหลวง / ราชบัณฑิตยสถาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550.
เลขเรียก
KPT1610 .ก13
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายสิ่งแวดล้อม = Environmental laws / โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายศึกษาวิจัยประเด็นด้านจริยธรรม กฎหมายและผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552.
เลขเรียก
KPT3127 ก118
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ = IT laws / [ทีมเขียน สุรางคณา วายุภาพ ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายศึกษาวิจัยประเด็นด้านจริยธรรม กฎหมายและผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552.
เลขเรียก
KPT3485 ก117
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำถามและแนวธงคำตอบสำหรับสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2555.
เลขเรียก
KPT70 ค356ต
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2549 / โดย สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2550.
เลขเรียก
KPT2790 ค369 2549
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2550 / โดย สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2553.
เลขเรียก
KPT2790 ค369 2550
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2553 / โดย สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2556.
เลขเรียก
KPT2790 ค369 2553
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image

image
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / [ผู้รวบรวม วรพจน์ภู่จินดา ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กลุ่มนิติการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2556.
เลขเรียก
KP3098 พ371 2556
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, [253-].
เลขเรียก
K พ371สม
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมกฎหมายประจำปี พุทธศักราช 2545 / [คณะผู้จัดทำ สมชาติ ธรรมศิริ ... และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546.
เลขเรียก
K ร155ร 2545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles