Search again

พบ: 27  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
การประเมินผลความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเรื่องโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ สุขภาพจิตในชุมชน การแห้ไขปัญหาบุหรี่ การสร้างสุขภาพและการให้ข่าวสารโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2546 /...
ผู้แต่ง
อมรศรี ยอดคำ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2546.
เลขเรียก
RA440.8 อ289
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2545 = The evaluation on the helminthiasis prevention and control project in Sakaeo Province : 2002 / เยาวมาลย์ เสือแสงทอง, สมบัติ...
ผู้แต่ง
เยาวมาลย์ เสือแสงทอง.
สำนักพิมพ์
[สระแก้ว] : งานควบคุมโรค กลุ่มสนับสนุนวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, [2545].
เลขเรียก
RA644.H38 ย545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแบบประเมินศักยภาพพยาบาลเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / สุรีย์ ธรรมิกบวร ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
RC280.B8 ก494
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากระบวนการบริหารจัดการเพื่องานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปี 2549 / [ผู้เรียบเรียง ศิริพร สมชื่อ, ฉันทนา เจนศุภเสรี, สุนันทา กุลแก้ว ; บรรณาธิการ พรท...
ผู้แต่ง
ศิริพร สมชื่อ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2550.
เลขเรียก
RA652.2.P82 ศ463
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 / [บรรณาธิการ เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2549.
เลขเรียก
RA541.T5 ก525 2546-47
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ประสิทธิผลและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการนวดที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2546 = The efficacy and satisfaction of clients getting Thai traditional massage at the Institute of...
ผู้แต่ง
ปรีชา หนูทิม.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2547.
เลขเรียก
RM721 ป469
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการดำเนินงานโครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเรื่องโรคอุจจาระร่วง ฟันผุ บาดแผล : อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์พ.ศ. 2533-2535 / [หัวหน้าโครงการ มานิต ธีระตันติกานนท์,ผู้ร่วมโครงการ สามารถ ทองคำสมุทร ....
ผู้แต่ง
มานิต ธีระตันติกานนท์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : โครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, 2535.
เลขเรียก
RA776 ม453 2535
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินผลโครงการป้องกันการฆ่าตัวตายปีงบประมาณ 2547 / โดย อภิชัย มงคล ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2550.
เลขเรียก
RC569 ร451ป 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวชายหาด : กรณีชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปี 2545 / โดย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิจัยระดับปฏิบัติการ" รุ่นที่ 8, [คณะผู้วิจัย พงษ์สุวรรณ ศรีสุว...
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานฝึกอบรมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก
RA780.5 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสที่เข้าถึงยาก : ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2541 / โดย กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติด...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมอนามัยการเจริญพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย, 2543.
เลขเรียก
RA644.A25 ร451อด
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาระบาดวิทยาผู้ทำร้ายตนเอง พ.ศ. 2547 / อภิชัย มงคล ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2550.
เลขเรียก
RC569 ร451 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาระบาดวิทยาผู้ทำร้ายตนเอง พ.ศ.2547 / อภิชัย มงคล ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2550.
เลขเรียก
RC569 ร451ร 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles