Search again

พบ: 42  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Thai traditional and alternative health profile : Thai traditional medicine, indigenous medicine and alternative medicine 2014-2016 / editorial board: Suriya Wongkongkathep ... [et al.].
สำนักพิมพ์
[Nonthaburi] : Technical Services Bureau, Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health, 2018.
เลขเรียก
R733 T53 2017
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ระบบพลังงานแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนมหาสารคาม เอฟซี / ศุภนิธิ ขำพรหมราช.
ผู้แต่ง
ศุภนิธิ ขำพรหมราช.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก
RA781 ศ693 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยรักษาโรคนิ้วไกปืนในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สถาบันแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข = The efficacy of Thai massage to treat Trigger ...
ผู้แต่ง
คัญฑมารา สิทธิไกรพงษ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันแพทย์แผนไทย, 2552.
เลขเรียก
RM721 ค241
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ต่างดวงตาคุณค่าก็แตกต่าง : บทเรียนจากกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพกรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี / บำเพ็ญ ไชยรักษ์, เรียบเรียง ; สมพร เพ็งค่ำ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
บำเพ็ญ ไชยรักษ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียก
RA427.3 บ298ต 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทเรียนจากกรณีศึกษาเส้นทางสู่ความสำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติ / [คณะผู้วิจัย] สมจิต หนุเจริญกุล ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2551.
เลขเรียก
RT82.8 บ128 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยทำนายความเครียดของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน = Factors predicting stress in family members with chronic disease patient at community / สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, ภูษณิศา มีนาเขตร, กิ่งกาญ...
ผู้แต่ง
สิริทรัพย์ สีหะวงษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RA790.A3 ส731 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย / [คณะผู้วิจัย มัลลิกา มัติโก ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2553.
เลขเรียก
RA644.8.T5 ร288
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย : ศึกษาและวิจัยหาวัตถุดิบซึ่งเป็นเภสัชภัณฑ์ที่สมควรทำการผลิตในประเทศ = A study of pharmaceutical raw materials with potentials for local production / โดย จอมจิน จันทรสกุล ... [และคนอื่น...
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ], 2542.
เลขเรียก
RS189 ร451 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและฤทธิ์แก้ปวดของพืชสมุนไพร Curcuma cf.comosa Roxb. / สุภารัตน์ คำแดง, ปรีชา บุญจูง, จารุวรรณ์ วงบุตรดี.
ผู้แต่ง
สุภารัตน์ คำแดง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
RS164 ส837
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกระเบา (Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness.) = Research and development of natural products from Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness. : ...
ผู้แต่ง
สุรางค์ ลีละวัฒน์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียก
RS165.F55 ส858 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์คุณภาพชีวิตและผลการรักษาของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพโดยสมาธิและโยคะ = Quality of life and beneficial effects to diabetic patients receiving health promotion by ...
ผู้แต่ง
น้องเล็ก คุณวราดิศัย.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
RA645.D5 น355
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ = Development of cosmeceuticals for hair loss prevention and hair growth promotion fr...
ผู้แต่ง
วันดี รังสีวิจิตรประภา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
RM666.H33 ว429 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและฤทธิ์เหนี่ยวนำการตายของเซลล์ของสารฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae = A study on antiproliferation and ...
ผู้แต่ง
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
RC271.H47 น138ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาดและไม่ระบาดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี = Study of dengue hemorrhagic fever incidence in endemic and none en...
ผู้แต่ง
จารุวรรณ์ วงบุตดี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
RC147.H44 จ337ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การสกัดและแยกบริสุทธิ์สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย = Extraction and purification of Thai traditional medicinal plants for grey hair treatment / คณะผ...
ผู้แต่ง
จารุวรรณ ธนวิรุฬห์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
RS201.E9 จ337 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles