Search again

พบ: 61  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กรณีศึกษาธุรกิจฟาร์มเพาะฟัก ฟาร์มอนุบาลและฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำของไทย /c [นักวิจัยหัวหน้าโครงการ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, นักวิจัย อารี วิบูลย์พงศ์, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, กุศล ทองงาม].
ผู้แต่ง
ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียก
SH380.62.T5 ท151ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การติดตามประเมินผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดเพชรบุรี = The assessment of the impact of artificial reef in Petchaburi Province / โดย สกุล สุพงษ์พันธุ์ และวันทนา เจนกิจโกศล.
ผู้แต่ง
สกุล สุพงษ์พันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ เกษตรกลาง, 2546.
เลขเรียก
SH332.2.T5 ส127
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบพันธุ์ปูดำในด้านการเจริญเติบโต = Comparative growth performance of the mud crab Scylla olivacea / นวลมณี พงศ์ธนา, เบญจพร สัมฤทธิเวช, ธาตรี สุภาพรร.
ผู้แต่ง
นวลมณี พงศ์ธนา.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, [2547].
เลขเรียก
SH380.45.T5 น337
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ = Anevaluation of aquatic animal raisi...
ผู้แต่ง
นราธิป เพียรจริง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง, 2551.
เลขเรียก
SH135 น233
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาว = Genetic improvement of silver barb babonymus gonionotus / นวลมณี พงศ์ธนา, ทองอยู่ อุดเลิศ.
ผู้แต่ง
นวลมณี พงศ์ธนา.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, [2547].
เลขเรียก
SH167.B37 น337
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาสุขภาพประชาชาติไทยโดย "การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ : ระบบและกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่ = Development process of pesticide-free vegetable production systems in C...
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2543].
เลขเรียก
SB320.9 ก494
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยการจัดระบบแนวคิดในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของชาวบ้าน = Conceptual system amangement of the villagers in the conservation community forest / ชูพักตร์ สุทธิสา... (และคนอื่นๆ).
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2541].
เลขเรียก
SD657.T5 ก514 [2541]
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ความแตกต่างของประชากรปูทะเลจากรูปร่างลักษณะ = Morphometric analysis for population differentiation of the mud crabs Scylla spp. / นวลมณี พงศ์ธนา ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, [2547].
เลขเรียก
SH380.4 ก514
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาชีววิทยาของวงจรการสืบพันธุ์วงจรการตกไข่ การวางไข่ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในไก่พื้นเมืองเพศเมีย (Callus domesticus). II, The biblogical studies on reproductive cycle, ovulation cycle, oviposit...
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2540].
เลขเรียก
SF492 ส834
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาชีววิทยาของวงจรการสืบพันธุ์วงจรการตกไข่ การวางไข่และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในไก่พื้นเมืองเพศเมีย (Callus domesticus). The biblogical studies on reproductive cycle, ovulation cycle, oviposition a...
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2540].
เลขเรียก
SF492 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาผลของการใช้สารสกัดสมุนไพรไทยต่อการติดเชื้อบิดในไก่และสุกร = Study of anticoccidial effects of Thai herb extracts against coccidial infected poultry and pig / คณะผู้วิจัย สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ....
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2546].
เลขเรียก
SF995.6.C6 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของทีดินพื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยลำพอก อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 567 = Semi-Detailed Soil survey Huai lam Phok Irrigation Development project, Amp...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217สร 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยคะคาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 564 = Semi-detailed soil survey Huai Kan Khang lrrigation development project, Amp...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2536.
เลขเรียก
S592.14 ก217มค 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอศรีรัตนะ และกิ่งเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 566 = Semi-Detailed Soil Survey Huai Ta Ma...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217ศก 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตกล้าไม้ไผ่พื้นบ้านในภาคอีสาน / สนอง จอมเกาะ, อุษา กลิ่นหอม.
ผู้แต่ง
สนอง จอมเกาะ.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : สถาบันวิจัยรุขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
เลขเรียก
SB317.B2 ส194 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles