Search again

พบ: 249  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
- TITLE STATEMENTTitle
ผู้แต่ง
- MAIN ENTRY--PERSONAL NAMEPersonal name
สำนักพิมพ์
- PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)Place of publication, distribution, etc
เลขเรียก
HQ674.55.G84
หนังสือ Loading...

image
CLMV Pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่น ๆ] ; ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก
HF5415.33.L36 ช577
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / [ผู้จัดทำ เกษม กุลประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ; สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช นักวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
เกษม กุลประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [254-].
เลขเรียก
HC79.I55 ก783
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Mortality trends and levals to verify the AIDS epidemic in Thailand : analysis from death registration statistics, 1984-1997 / Wassana Im-em.
ผู้แต่ง
Wassana Im-em.
สำนักพิมพ์
Nakhon Pathom : Institute for Population and Social Research Mahidol University, 1999.
เลขเรียก
HB1474.55.A3 W321M
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรวด-หิน-ดิน-ทราย : รัฐ ทุนนิยม และชาวนาอีสานในยุคโลกาภิวัฒน์ / สุริยา สมุทคุปติ์ ...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2538.
เลขเรียก
HD8039.F3 ก181
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม = The natural resources management processes to sustainably deve...
ผู้แต่ง
ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558.
เลขเรียก
HC445.Z65 ช111 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า / คณะผู้วิจัย ชโยดม สรรพศรี หัวหน้าโครงการ, พรกมล มานะกิจ ไตรวิทยางกูร, จูน เจริญเสียง, อนุชา วิลัยแก้ว.
ผู้แต่ง
ชโยดม สรรพศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2556.
เลขเรียก
HF2177 ช198 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการสาธารณภัย = Diaster management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียก
HV555 ส79ก 2544
สาขาห้องสมุด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
การติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2553 / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
HN700.559 ก452 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ / Stephen Hamann... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
[มหาสารคาม] : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 2549.
เลขเรียก
HV5740 ก454 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การนำนโยบายส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนไปปฏิบัติ : กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี / กิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม.
ผู้แต่ง
กิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
HQ772 ก675
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานอุตสาหกรรม / วิชิต ดาราบถ.
ผู้แต่ง
วิชิต ดาราบถ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2551.
เลขเรียก
HD37.T5 ว549ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินประสิทธิผลของกระทรวงอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานระดับกรมและสถาบันอิสระในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม / [หัวหน้าโครงการ วิชัย รูปขำดี ; นักวิจัย จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ ... และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
วิชัย รูปขำดี.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545.
เลขเรียก
HD3616.T52 ว542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลโครงการเมาแล้วขับ จับจริงจริง เขตเทศบาลนครขอนแก่น 2547 / คณะอนุกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจังหวัดขอนแก่น ;[คณะผู้นิพนธ์ ศิริกุล กุลเลียบ, พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์,กัญญา วังศรี ; กองบรรณาธิก...
ผู้แต่ง
ศิริกุล กุลเลียบ.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : โครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด, ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น,องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA), 2548.
เลขเรียก
HE5613.6.T5 ศ448
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) = GMS Economic corridors / [คณะผู้วิจัย รัชดา เจียสกุล ... ...
ผู้แต่ง
รัชดา เจียสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา, 2557.
เลขเรียก
HF1418.5 ร331 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles