Search again

พบ: 125  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
CNS drugs, cephalosporins and interferons / [คณะผู้จัดทำ อรพรรณ มาตังคสมบัติ ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
การฟื้นฟูวิชาการด้านเภสัชกรรมคลินิค|n(ครั้งที่ 10 :
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528.
เลขเรียก
RS3 ก496 ล.10
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Nephrology board review 2012 / บรรณาธิการ พงศธร คชเสนี ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : [สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย], 2555.
เลขเรียก
RC902 น789บ 2555,WJ300 น672 2555
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
Thai traditional and alternative health profile : Thai traditional medicine, indigenous medicine and alternative medicine 2014-2016 / editorial board: Suriya Wongkongkathep ... [et al.].
สำนักพิมพ์
[Nonthaburi] : Technical Services Bureau, Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health, 2018.
เลขเรียก
R733 T53 2017
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
The Success of the 100% condom promotion programme in Thailand : surveys results of the evaluation of the 100% condom promotion programme / by Aphichat Chamratrithirong ... [et al.].
สำนักพิมพ์
Nakhon Pathom : Institute for Population and Social Research Mahidol University, c1999.
เลขเรียก
RG137.2 S942
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการในการค้นคว้าและพัฒนายาใหม่.
ผู้แต่ง
ประสาน มานิตพิสิฐกุล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก
RM301.25 ป171ก 2557
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้ตำรายาพื้นบ้านล้านนา :กรณีศึกษากลุ่มโรคมะเรงหรือบ่าเฮ็ง = The knowledge management in Lan Na Traditional medicine : a case study of " Mareng/Baheng" illness / [หัวหน้าโครงการวิจัย: พรร...
ผู้แต่ง
พรรณเพ็ญ เครือไทย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
เลขเรียก
RA271.H47 พ265
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ = Health education and health promotion management / รุจิราดวงสงค์.
ผู้แต่ง
รุจิรา ดวงสงค์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
เลขเรียก
RA440.5 ร661,WA590 ร661ก 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
การจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ = Household resources allocation and response towards AIDS-related illnesses / วาสนา อิ่มเอม, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ.
ผู้แต่ง
วาสนา อิ่มเอม.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียก
RA644.A25 ว491ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทย / [บรรณาธิการ ประพจน์ เภตรากาศ, จิราพร ลิ้มปานานนท์, รัชนี จันทร์เกษ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2551.
เลขเรียก
R729.5.R87 ก461 2551
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข / ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, ทัศนัย ขันตยาภรณ์.
ผู้แต่ง
ไพโรจน์ ภัทรนรากุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544.
เลขเรียก
RA541.T5 พ992
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินโครงการอบรมวิทยากรที่ปรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ / สุนีย์ ละกำปั่น, ทัศนีย์ นนทะสร, อรวรรณ แก้วบุญชู.
ผู้แต่ง
สุนีย์ ละกำปั่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
เลขเรียก
RA427.8 ส236
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจล : ตำรับยาทางผิวหนังและเครื่องสำอาง / ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ และคนอื่นๆ.
ผู้แต่ง
ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประยูรพรินท์ติ้ง, 2537.
เลขเรียก
RS201.G ก226 2537
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแบบประเมินศักยภาพพยาบาลเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / สุรีย์ ธรรมิกบวร ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
RC280.B8 ก494
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับสถานีอนามัยในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี = Designing a health promotion program for the elderly through a collabora...
ผู้แต่ง
วาทินี บุญชะลักษี.
สำนักพิมพ์
[นครปฐม] : โครงการกาญจนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
เลขเรียก
RA777.6 ว464
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ระบบพลังงานแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนมหาสารคาม เอฟซี / ศุภนิธิ ขำพรหมราช.
ผู้แต่ง
ศุภนิธิ ขำพรหมราช.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก
RA781 ศ693 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles