Search again

พบ: 32  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
The environmental and socio-economic aspects of tropical deforestation : a case study of Thailand / Suree Bhumibhamon.
ผู้แต่ง
Suree Bhumibhamon.
สำนักพิมพ์
[Bangkok] : Department of Silviculture. Faculty of Forestry. Kasetsart University, 1986.
เลขเรียก
SD418.3.T5 S961
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประมงหอยลายและการสำรวจหอยลายร่วมกับชาวประมง = Short-necked clam fishery and jointly survey with fishers / มาลา สุพงษ์พันธุ์ และ จินตนา จินดาลิขิต
ผู้แต่ง
มาลา สุพงษ์พันธุ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548.
เลขเรียก
SH373.T5 ม495
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแหล่งน้ำกับความมั่นคงของชาติ กรณีศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ำของประเทศไทย / โดย จรูญ กมลรัตน์.
ผู้แต่ง
จรูญ กมลรัตน์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2540.
เลขเรียก
S616.T5 จ173
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษาโครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษกลุ่มเกษตรกร อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จตุรงค์ พวงมณี.
ผู้แต่ง
จตุรงค์ พวงมณี.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียก
SB320.43.T5 จ138
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความต้องการของประชาชนในการปลูกต้นไม้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นแบบงาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง = Study on people need for tree planting and people partici...
ผู้แต่ง
วิษณุ รัตนาพันธุ์.
สำนักพิมพ์
[ลำปาง] : สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 14 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2546.
เลขเรียก
SD409 ว768
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของทีดินพื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยลำพอก อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 567 = Semi-Detailed Soil survey Huai lam Phok Irrigation Development project, Amp...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217สร 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยคะคาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 564 = Semi-detailed soil survey Huai Kan Khang lrrigation development project, Amp...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2536.
เลขเรียก
S592.14 ก217มค 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอศรีรัตนะ และกิ่งเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 566 = Semi-Detailed Soil Survey Huai Ta Ma...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217ศก 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหินในพื้นที่ต้นน้ำของอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว = Biology and breeding of the upstream sheatfish Silurus torrentis Kobayakawa, 1989 in upstream area of Pansid...
สำนักพิมพ์
[สระแก้ว] : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระแก้ว, 2551.
เลขเรียก
SH167.C35 ช579
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ 1) / โดย สุรจิต ภูภักดิ์ และคณะ.
ผู้แต่ง
สุรจิต ภูภักดิ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
SB291.H4 ส847
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยข้าวสารเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประเด็นการศึกษาศักยภาพการผลิต การเพิ่มผลผลิตพืชในเขตลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร = Huai Kao Sarn watershed development for p...
ผู้แต่ง
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี],2552.
เลขเรียก
S494.5.P75 บ468 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยเรื่องระบบการปลูกงาก่อนข้าวของเกษตรกรบุรีรัมย์ = Sesame before rice system in Buriram / โดย อำนวย วิลัยรัตน์ ... (และคนอื่นๆ).
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530.
เลขเรียก
SB299.S4 ร451 2530
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องระบบการเลี้ยงสุกรแบบดั้งเดิมในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Traditional pig raising systems in rural areas in the Northeast / พงษ์ชาญ ณ ลำปาง บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.
เลขเรียก
SF396.T5 ร451 2528
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles