Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.) : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข / คณะผู้วิจัย พรรณยง พุฒิภาษ ... [และคนอื่นๆ] ; เรียบเรียง สุพินดา ธีระวราพิชญ์, ชิษชัย เหล่าฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2547.
เลขเรียก
KPT1758 ก469
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558/ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา , 2558.
เลขเรียก
K ร155 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบกฎหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550.
เลขเรียก
KPT3140 ช153
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย / กิตติศักดิ์ ปรกติ หัวหน้าโครงการ, เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
กิตติศักดิ์ ปรกติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.
เลขเรียก
KBP144 ก675 2555
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าชายแดน ไทย-ลาว ศึกษากรณี สินค้าที่จำกัดกับสินค้าที่ไม่ได้ควบคุม / อภินันท์ ศรีศิริ, ประดิษฐ์ แป้น...
ผู้แต่ง
อภินันท์ ศรีศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.
เลขเรียก
KPT3407 อ257,วจ อ257 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles