Search again

พบ: 197  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
The Success of the 100% condom promotion programme in Thailand : surveys results of the evaluation of the 100% condom promotion programme / by Aphichat Chamratrithirong ... [et al.].
สำนักพิมพ์
Nakhon Pathom : Institute for Population and Social Research Mahidol University, c1999.
เลขเรียก
RG137.2 S942
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้ตำรายาพื้นบ้านล้านนา :กรณีศึกษากลุ่มโรคมะเรงหรือบ่าเฮ็ง = The knowledge management in Lan Na Traditional medicine : a case study of " Mareng/Baheng" illness / [หัวหน้าโครงการวิจัย: พรร...
ผู้แต่ง
พรรณเพ็ญ เครือไทย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
เลขเรียก
RA271.H47 พ265
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ = Health education and health promotion management / รุจิราดวงสงค์.
ผู้แต่ง
รุจิรา ดวงสงค์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
เลขเรียก
RA440.5 ร661,WA590 ร661ก 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
การจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ = Household resources allocation and response towards AIDS-related illnesses / วาสนา อิ่มเอม, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ.
ผู้แต่ง
วาสนา อิ่มเอม.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียก
RA644.A25 ว491ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การทบทวนช่วงครึ่งแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2548-2549 (Mid-term Review) : รายงานบทสังเคราะห์ภาพรวมของประเทศ / รวบรวมโดย นฤทัย กาญจนะจิตรา... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2549.
เลขเรียก
RA644.A25 ก454
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบูรณาการการแพทย์แผนไทยเข้าในระบบบริการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน / นักวิจัย ประพจน์ เภตรากาศ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก
R729.5.R87 d461,R729.5.R87 ก461
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูปบทบาทภารกิจเพื่อการจัดการสาธารณสุข / ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, ทัศนัย ขันตยาภรณ์.
ผู้แต่ง
ไพโรจน์ ภัทรนรากุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544.
เลขเรียก
RA541.T5 พ992
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การประเมินผลความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเรื่องโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ สุขภาพจิตในชุมชน การแห้ไขปัญหาบุหรี่ การสร้างสุขภาพและการให้ข่าวสารโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2546 /...
ผู้แต่ง
อมรศรี ยอดคำ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2546.
เลขเรียก
RA440.8 อ289
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2545 = The evaluation on the helminthiasis prevention and control project in Sakaeo Province : 2002 / เยาวมาลย์ เสือแสงทอง, สมบัติ...
ผู้แต่ง
เยาวมาลย์ เสือแสงทอง.
สำนักพิมพ์
[สระแก้ว] : งานควบคุมโรค กลุ่มสนับสนุนวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, [2545].
เลขเรียก
RA644.H38 ย545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินโครงการอบรมวิทยากรที่ปรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ / สุนีย์ ละกำปั่น, ทัศนีย์ นนทะสร, อรวรรณ แก้วบุญชู.
ผู้แต่ง
สุนีย์ ละกำปั่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
เลขเรียก
RA427.8 ส236
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาความเข้าใจความรู้สึกของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยจิตเวช = Developin personel 's empathy in patients care in psychiatric wards / เกียรติสุดา ธรรมโรจน์, สุภาภรณ์ อุปลาบัติ.
ผู้แต่ง
เกียรติสุดา ธรรมโรจน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, [2544].
เลขเรียก
RC440 ก855
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแบบประเมินศักยภาพพยาบาลเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / สุรีย์ ธรรมิกบวร ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
RC280.B8 ก494
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับสถานีอนามัยในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี = Designing a health promotion program for the elderly through a collabora...
ผู้แต่ง
วาทินี บุญชะลักษี.
สำนักพิมพ์
[นครปฐม] : โครงการกาญจนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
เลขเรียก
RA777.6 ว464
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ระบบพลังงานแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนมหาสารคาม เอฟซี / ศุภนิธิ ขำพรหมราช.
ผู้แต่ง
ศุภนิธิ ขำพรหมราช.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก
RA781 ศ693 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles