Search again

พบ: 37  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
CNS drugs, cephalosporins and interferons / [คณะผู้จัดทำ อรพรรณ มาตังคสมบัติ ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
การฟื้นฟูวิชาการด้านเภสัชกรรมคลินิค|n(ครั้งที่ 10 :
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528.
เลขเรียก
RS3 ก496 ล.10
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Nephrology board review 2012 / บรรณาธิการ พงศธร คชเสนี ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : [สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย], 2555.
เลขเรียก
RC902 น789บ 2555,WJ300 น672 2555
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
Thai traditional and alternative health profile : Thai traditional medicine, indigenous medicine and alternative medicine 2014-2016 / editorial board: Suriya Wongkongkathep ... [et al.].
สำนักพิมพ์
[Nonthaburi] : Technical Services Bureau, Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health, 2018.
เลขเรียก
R733 T53 2017
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
The impact of an adult child's death due to AIDS on older-aged parent : results from a direct interview survey(April, 2002) / John Knodel ... [et al.].
สำนักพิมพ์
Bangkok : Institute for Population and Social Research, Mahidol University, c2002.
เลขเรียก
RC607.A26 I34,WC503 I34 2002
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการในการค้นคว้าและพัฒนายาใหม่.
ผู้แต่ง
ประสาน มานิตพิสิฐกุล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก
RM301.25 ป171ก 2557
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทย / [บรรณาธิการ ประพจน์ เภตรากาศ, จิราพร ลิ้มปานานนท์, รัชนี จันทร์เกษ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2551.
เลขเรียก
R729.5.R87 ก461 2551
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบูรณาการการแพทย์แผนไทยเข้าในระบบบริการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน / นักวิจัย ประพจน์ เภตรากาศ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก
R729.5.R87 d461,R729.5.R87 ก461
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นยา/ โดย ปรีชา อุปโยคิน ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
เลขเรียก
RM666.H33 ก491 2540
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินหลักสูตรนวัตกรประชาคม / ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ขวัญชัย หมั่นคำ.
ผู้แต่ง
ขวัญชัย หมั่นคำ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา , 2546.
เลขเรียก
RA440.87.T5 ข262
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจล : ตำรับยาทางผิวหนังและเครื่องสำอาง / ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ และคนอื่นๆ.
ผู้แต่ง
ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประยูรพรินท์ติ้ง, 2537.
เลขเรียก
RS201.G ก226 2537
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบสอบถาม : ตัวอย่างการพัฒนาแบบสำรวจสุขภาพอนามัยของกลุ่มยากจนในเมืองและชนบท / โดย อัญชนา ณ ระนอง.
ผู้แต่ง
อัญชนา ณ ระนอง.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
เลขเรียก
RA408.P6 อ524
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การเพิ่มประสิทธิผลองค์การของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) / โดย พิทยา บวรวัฒนา, อร่าม ศิริพันธุ์.
ผู้แต่ง
พิทยา บวรวัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์, 2535.
เลขเรียก
RA658.406 พ671ก 2535
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ธุรกิจยา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาร้านยาในภาคเหนือตอนบน / บุษบง จำเริญดารารัศมี.
ผู้แต่ง
บุษบง จำเริญดารารัศมี.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับสถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียก
RM301.25 บ674
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมวลสถานการณ์ทางด้านสุขภาพอนามัยของหญิงบริการทางเพศ / อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, สุภาณี เวชพงศา.
ผู้แต่ง
อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียก
RA778 อ858
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles