Search again

พบ: 278  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Feeding of ruminants in the tropics based on local feed resources / Metha Wanapat.
ผู้แต่ง
Metha Wanapat.
สำนักพิมพ์
Khon Kaen : Khon Kaen Pub., 1999.
เลขเรียก
SF407.R8 M592
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษาธุรกิจฟาร์มเพาะฟัก ฟาร์มอนุบาลและฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำของไทย /c [นักวิจัยหัวหน้าโครงการ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, นักวิจัย อารี วิบูลย์พงศ์, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, กุศล ทองงาม].
ผู้แต่ง
ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียก
SH380.62.T5 ท151ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกเชื้อเอนโดฟัยติคแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ = Screening of endophytic actinomycetes that against fusarium wilt in tomato / เอมอร คำเพรา...
ผู้แต่ง
เอมอร คำเพราะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
SB976.M55 อ911ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกเชื้อเอนโดฟัยติคแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ = Screening of endophytic actinomycetes that against bacterial wilt in tomato / ธัญญม...
ผู้แต่ง
ธัญญมน ชบาศรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549.
เลขเรียก
SB976.M55 ธ451ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การติดตามประเมินผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดเพชรบุรี = The assessment of the impact of artificial reef in Petchaburi Province / โดย สกุล สุพงษ์พันธุ์ และวันทนา เจนกิจโกศล.
ผู้แต่ง
สกุล สุพงษ์พันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ เกษตรกลาง, 2546.
เลขเรียก
SH332.2.T5 ส127
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบพันธุ์ปูดำในด้านการเจริญเติบโต = Comparative growth performance of the mud crab Scylla olivacea / นวลมณี พงศ์ธนา, เบญจพร สัมฤทธิเวช, ธาตรี สุภาพรร.
ผู้แต่ง
นวลมณี พงศ์ธนา.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, [2547].
เลขเรียก
SH380.45.T5 น337
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบริการจัดการของกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการใช้สบู่ดำในไร่นา/ วัลลาภ์ นุตะมาน.
ผู้แต่ง
วัลลาภ์ นุตะมาน.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์], 2550.
เลขเรียก
S535.T5 ว447
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง และคำฝอยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน = Proceedings of the Fifth National Conference on Sesame, Sunflower, Castor and Saff...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง และคำฝอยแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก
SB299.S4 ก482 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว : การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 20-22 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ อาคารประชุม 2 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการ, 2549.
เลขเรียก
SB123 ก482 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประมงหอยลายและการสำรวจหอยลายร่วมกับชาวประมง = Short-necked clam fishery and jointly survey with fishers / มาลา สุพงษ์พันธุ์ และ จินตนา จินดาลิขิต
ผู้แต่ง
มาลา สุพงษ์พันธุ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548.
เลขเรียก
SH373.T5 ม495
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ = Anevaluation of aquatic animal raisi...
ผู้แต่ง
นราธิป เพียรจริง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง, 2551.
เลขเรียก
SH135 น233
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็นหมัน = Gene analysis and development of stable male sterile hot pepper (Capsicum annuun L.) / บุบผา ...
ผู้แต่ง
บุบผา ใจเที่ยง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
SB307.P4 บ638ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาว = Genetic improvement of silver barb babonymus gonionotus / นวลมณี พงศ์ธนา, ทองอยู่ อุดเลิศ.
ผู้แต่ง
นวลมณี พงศ์ธนา.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, [2547].
เลขเรียก
SH167.B37 น337
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง / เกรียงไกร โชประการ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2541.
เลขเรียก
SF481.75.T5 ก493 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบสืบพันธุ์ในรอบปีของปลาเทโพ Annual reproductive development in black ear catfish Pangasius larnaudii Bocourt, 1866 / ธีระชัย พงศ์จรรยากุล, สมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์
ผู้แต่ง
ธีระชัย พงศ์จรรยากุล.
สำนักพิมพ์
ศรีสะเกษ : สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดศรีสะเกษ, 2551.
เลขเรียก
SH167.B5 ธ663
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles