Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
รายงานประจำปี ... Annual report.../ ธนาคารแห่งประเทศไทย.
ผู้แต่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554-.
เลขเรียก
HG3300.55 ธ241
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รายงานสภาพการใช้ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน, 2555.
เลขเรียก
HD1333.T5 ก216
Computer File Loading...

image

image
โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต The Political Economy of the Cassava Market Intervention Measures/ โดย ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, นิภา ศรีอนันต์, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ ; นำเ...
ผู้แต่ง
ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554.
เลขเรียก
HD9235.C36 ช445
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดลำไยเพื่อป้องกันการทุจริต The Political Economy of the Longan Market Intervention Measures/ โดย จารึก สิงหปรีชา, อิสริยา บุญญะศิริ.
ผู้แต่ง
จารึก สิงหปรีชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์์, 2555.
เลขเรียก
HD9259.L6 จ319
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles