Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / เสริมศิลป์ รวยทรัพย์, ภาณวัฒน์ เขียวฉ่ำ, วุฒินันท์ สายสุด.
ผู้แต่ง
เสริมศิลป์ รวยทรัพย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
JS7153.A3 ส923
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง กรณีศึกษา : ชุมชนตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ / ศศลิยา ผาสุก, วรวิทย์ พรมภักดิ์.
ผู้แต่ง
ศศิลิยา ผาสุก.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
JQ1749.A15 ศ295
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รัฐสภาและระบบสนับสนุนการทำงานของรัฐสภา : ศึกษาเปรียบเทียบไทยและสาธารณรัฐเกาหลี / ปัทมา สูบกำปัง.
ผู้แต่ง
ปัทมา สูบกำปัง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2553.
เลขเรียก
JQ1747.A75 ป533
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย ชาติชาย ณ เชียงใหม่.
ผู้แต่ง
ชาติชาย ณ เชียงใหม่.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, 2553.
เลขเรียก
JS7153.A8 ช518
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร / จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ; คณะทำงาน จักรกริชธรรมศิริ ......
ผู้แต่ง
จักรกริช ธรรมศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, [2553?].
เลขเรียก
JS7153.3.A2 จ214ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles