Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพเชิงแสง = Evaluation of rubber cup-lump quality using optical imaging technique / สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ, ประสิทธิ์ นครราช, สรา...
ผู้แต่ง
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
SB291.H4 ส762ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยใช้สมบัติทางไฟฟ้า = Evaluation of rubber cup lump quality using electrical properties / วรการ วงศ์สายเชื้อ, อธิพงศ์ สุริยา, เสาวลักษณ์ บุญยอด.
ผู้แต่ง
วรการ วงศ์สายเชื้อ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
SB291.H4 ว181ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว (Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน...
ผู้แต่ง
ธนาทิพย์ แหลมคม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
SH167.S69 ธ243ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องวิเคราะห์การปนเปื้อนคาร์โบฟูแรนในตัวอย่างข้าวหอมมะลิด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางอ้อมของอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสไบโอเซนเซอร์ = Determination of carbofuran contamination i...
ผู้แต่ง
อัญชลี สำเภา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
SB952.C3 อ525ว 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการผนวกยีนต้านทานโรคไหม้เข้าสู่ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR57514 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวในที่ราบลุ่มอาศัยน้ำฝนบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง = Marker assis...
ผู้แต่ง
สุรีพร เกตุงาม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
SB191.R5 ส866 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles