Search again

พบ: 35  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
CLMV Pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่น ๆ] ; ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก
HF5415.33.L36 ช577
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2553 / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
HN700.559 ก452 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) = GMS Economic corridors / [คณะผู้วิจัย รัชดา เจียสกุล ... ...
ผู้แต่ง
รัชดา เจียสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา, 2557.
เลขเรียก
HF1418.5 ร331 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผักและผลไม้ในจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา= Handbook of farmer group development for improving vegetable and fruit production standard in Siem Reap...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
HD9000.5 ก494 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals : SDGs) : กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong subregion: GMS...
ผู้แต่ง
พิริยะ ผลพิรุฬห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2561.
เลขเรียก
HF1379 พ733 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม : การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้ / พัชรินทร์ ลาภานันท์, ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ.
ผู้แต่ง
พัชรินทร์ ลาภานันท์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
เลขเรียก
HQ1031 พ523 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
รัฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้ภาษาโฆษณาขนมขบเคี้ยวในรายการสำหรับเด็กทางโทรทัศน์ช่อง 9 / เพ็ญนภา จันทร์เพ็ชร.
ผู้แต่ง
เพ็ญนภา จันทร์เพ็ชร..
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
P301.5.A38 พ887ก 2552,HF5825 พ887ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัมพูชา : กัมพูชา / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่น ๆ] ; ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ... [และคนอื่น ๆ] ; สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม...
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก
HF5415.33.C36 ช577
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ชุดโครงการวิจัย (ชุดประสาน) : แรงงาน ระบบสุขภาพ และการศึกษา : การจัดการและการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายแดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง = Labors, Health systems an...
ผู้แต่ง
อรัญญา ศิริผล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก
HD6300 อ388 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บ้านกลาง : ธุรกิจชุมชนและทรัพยากรส่วนรวม ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ผู้เขียน ทวิช จตุวรพฤกษ์ ; คณะผู้วิจัย พิมพ์พร เหล่าไชย, ภารำพึง อาริยะ, ดนุพงศ์ กาญจนธีรานนท์.
ผู้แต่ง
ทวิช จตุวรพฤกษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10 (สสว.10), 2558.
เลขเรียก
HC445.Z7C4 ท179 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พัฒนาการการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน น้ำ และป่าไม้ในประเทศไทย / อาทิตยา พองพรหม, วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์.
ผู้แต่ง
อาทิตยา พองพรหม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557.
เลขเรียก
HD110.5.T5 อ622 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย : ระบบการบริหารจัดการชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : การบริหารภายในชุมชนและการให้บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรม / โดย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ชุมช...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
เลขเรียก
HC445 ร228 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการจัดการความรู้ในชุมชน : ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง/ โดย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
เลขเรียก
HD30.2 ก446 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่าน กรณีศึกษานิเวศวิทยาการเมืองเรื่องการปลูกป่าเชิงพาณิชย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจากยูคาลิปตัสถึงยางพารา =The greater Mekong sub-re...
ผู้แต่ง
สมหมาย ชินนาค.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
HC441 ส287 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี = Studying of consumer's buying behavior for finished herbal product in Ubonratchathani pro...
ผู้แต่ง
กมลพร นครชัยกุล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2561.
เลขเรียก
HF5415.32 ก136ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles