Search again

พบ: 32  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
The Effectivenes of Communicative Language Teaching Methodology for Low Proficiency Learners in an EFL Setting.
ผู้แต่ง
Somkiet poopatwiboon..
สำนักพิมพ์
1993.
เลขเรียก
R428 s693
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีต่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี / อภิชาติ ธรรมแสง.
ผู้แต่ง
อภิชาติ ธรรมแสง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานทะเบียนประวัติ โครงการจัดตั้งกองเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
เลขเรียก
RES-LG395 อ252
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ต่างดวงตาคุณค่าก็แตกต่าง : บทเรียนจากกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพกรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี / บำเพ็ญ ไชยรักษ์, เรียบเรียง ; สมพร เพ็งค่ำ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
บำเพ็ญ ไชยรักษ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียก
RA427.3 บ298ต 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยทำนายความเครียดของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน = Factors predicting stress in family members with chronic disease patient at community / สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, ภูษณิศา มีนาเขตร, กิ่งกาญ...
ผู้แต่ง
สิริทรัพย์ สีหะวงษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RA790.A3 ส731 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะที่มีต่อสมรรคภาพทางกายด้านความอ่อนตัว การทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของสตรีช่วงเตรียมวัยทอง = Effect of yoga training program on physical fitness: flexibility, balance, a...
ผู้แต่ง
อรัญญา บุทธิจักร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2555.
เลขเรียก
RA781.7 อ388,RG186 อ388
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย : ศึกษาและวิจัยหาวัตถุดิบซึ่งเป็นเภสัชภัณฑ์ที่สมควรทำการผลิตในประเทศ = A study of pharmaceutical raw materials with potentials for local production / โดย จอมจิน จันทรสกุล ... [และคนอื่น...
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ], 2542.
เลขเรียก
RS189 ร451 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรชิเนสจากพืชสมุนไพรจังหวัดอุบลราชธานี = The screening of free radical scavenging, antioxidative and tyrosinase in...
ผู้แต่ง
ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2546.
เลขเรียก
RS164 ร267
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ = Development of cosmeceuticals for hair loss prevention and hair growth promotion fr...
ผู้แต่ง
วันดี รังสีวิจิตรประภา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
RM666.H33 ว429 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและฤทธิ์เหนี่ยวนำการตายของเซลล์ของสารฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae = A study on antiproliferation and ...
ผู้แต่ง
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
RC271.H47 น138ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาดและไม่ระบาดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี = Study of dengue hemorrhagic fever incidence in endemic and none en...
ผู้แต่ง
จารุวรรณ์ วงบุตดี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
RC147.H44 จ337ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การสกัดและแยกบริสุทธิ์สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย = Extraction and purification of Thai traditional medicinal plants for grey hair treatment / คณะผ...
ผู้แต่ง
จารุวรรณ ธนวิรุฬห์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
RS201.E9 จ337 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : เลปโตสไปโรสิส: กระบวนการศึกษาเชื้อเลปโตสไปร่าและแบบจำลองภูมิศาสตร์และสังคม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี = Leptospirosis: The processes of Leptospira...
ผู้แต่ง
จารุวรรณ์ วงบุตดี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
RC154.95 จ337ล 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยที่ 3 เรื่อง "การพัฒนาการเก็บกักสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านไทยในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้รักษาผมหงอก" (ในชุดโครงการวิจัยเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากส...
ผู้แต่ง
อรัญญา มโนสร้อย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
RS164 อ388
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางจากพืชผักพื้นบ้าน และสมุนไพรไทยบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ = Formulation development of some bioactive Thai indigenous and...
ผู้แต่ง
จิตรดี ลุประสงค์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก
RS164 จ444 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูโดยเทคโนโลยีนาโน = Development of intra nasal sub - unit vaccine E2 by nanotechnology / โดย วันดี รังสีวิจิตรประภา, อรนุช ธนเขตไพศ...
ผู้แต่ง
วันดี รังสีวิจิตรประภา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
RS201.N35 ว429ก 2557
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles