Search again

พบ: 24  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Thai traditional and alternative health profile : Thai traditional medicine, indigenous medicine and alternative medicine 2014-2016 / editorial board: Suriya Wongkongkathep ... [et al.].
สำนักพิมพ์
[Nonthaburi] : Technical Services Bureau, Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health, 2018.
เลขเรียก
R733 T53 2017
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ระบบพลังงานแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนมหาสารคาม เอฟซี / ศุภนิธิ ขำพรหมราช.
ผู้แต่ง
ศุภนิธิ ขำพรหมราช.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก
RA781 ศ693 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยรักษาโรคนิ้วไกปืนในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สถาบันแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข = The efficacy of Thai massage to treat Trigger ...
ผู้แต่ง
คัญฑมารา สิทธิไกรพงษ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันแพทย์แผนไทย, 2552.
เลขเรียก
RM721 ค241
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทเรียนจากกรณีศึกษาเส้นทางสู่ความสำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติ / [คณะผู้วิจัย] สมจิต หนุเจริญกุล ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2551.
เลขเรียก
RT82.8 บ128 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย / [คณะผู้วิจัย มัลลิกา มัติโก ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2553.
เลขเรียก
RA644.8.T5 ร288
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและฤทธิ์แก้ปวดของพืชสมุนไพร Curcuma cf.comosa Roxb. / สุภารัตน์ คำแดง, ปรีชา บุญจูง, จารุวรรณ์ วงบุตรดี.
ผู้แต่ง
สุภารัตน์ คำแดง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
RS164 ส837
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกระเบา (Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness.) = Research and development of natural products from Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness. : ...
ผู้แต่ง
สุรางค์ ลีละวัฒน์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียก
RS165.F55 ส858 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์คุณภาพชีวิตและผลการรักษาของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพโดยสมาธิและโยคะ = Quality of life and beneficial effects to diabetic patients receiving health promotion by ...
ผู้แต่ง
น้องเล็ก คุณวราดิศัย.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
RA645.D5 น355
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง = Research of health science in Mekong region / วันดี รังสีวิจิตรประภา [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2551.
เลขเรียก
RA440.85 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในโครโมโซมจากตับหนู = Effect of Pueraria mirifica crude extract on function of cytochrome P450 in rat liver microsome ...
ผู้แต่ง
เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2553.
เลขเรียก
RM666.H33 บ783
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยข้าวสารเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประเด็นการศึกษาด้านภาวะสุขภาพของประชาชนในลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร =Huai Kao Sarn watershed development for poverty mitig...
ผู้แต่ง
ธันยาการย์ ศรีวรมาศ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2551.
เลขเรียก
RA440.87.T5 ธ471 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยประเมินกองทุนสุขภาพตำบล / ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ.พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด, 2552.
เลขเรียก
RA412.5.T5 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตั้งแต่วัยกลางขึ้นไปในจังหวัดเชียงใหม่ = Factor Affecting Health Condition of Elderly from middle Old age of Chiang Mai Province / น้ำฝน กองอ...
ผู้แต่ง
น้ำฝน กองอรินทร์.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียก
RA564.8 น525
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles