Search again

พบ: 45  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
50 ปีสิ่งทอไทยใต้ร่มพระบารมี / [สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, 2550?].
เลขเรียก
HD9866.T52 ห515
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
A dictionary of sociology / edited by John Scott and
สำนักพิมพ์
Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009
เลขเรียก
HM425 .D5735 2009
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Thailand Research Direction and Research Problems for ASEAN Economic Community Situation/ ครรชิต พุทธโกษา.
ผู้แต่ง
ครรชิต พุทธโกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.), 2554.
เลขเรียก
HC441 ค153
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image

image
การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ....(สถานประกอบการ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : The ... Information and communication technology survey (Establishment) Northeastern region / สำนักงานสถิติแ...
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
2548.
เลขเรียก
HC79.I55 ส691ตอน
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย... กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : dลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน , 2553.
เลขเรียก
HD1491.T5 ข291
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
คำศัพท์บัญชี / ฝ่ายตำรากู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดกู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์, 2560.
เลขเรียก
HF5621 ค375
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ / ม.ร.ว. สฤษดิคุณ กิติยากร.
ผู้แต่ง
สฤษดิคุณ กิติยากร,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียก
HF1002.5 ส362 2544
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นำเสนออย่างมีพลังแบบมืออาชีพ = High impact presentation ผู้เขียน, เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย, ชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท์.
ผู้แต่ง
เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียก
HF5718.22 ก768น 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลคำศัพท์ว่าด้วยผู้ลี้ภัยและการย้ายถิ่น = Glossary of refugee and migration terms / คณะผู้แปล อังคณา กมลเพ็ชร์...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุภางค์ จันทวานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2542.
เลขเรียก
HV640 ป352
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมคำอธิบายศัพท์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
ผู้แต่ง
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, [2548].
เลขเรียก
HB61 ว555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมพฤติกรรมความสามารถ = Behavioral competency dictionary / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
ผู้แต่ง
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอขอาร์เซ็นเตอร์ , 2551.
เลขเรียก
HF5549.5.J6 อ631พ
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมศัพท์การตลาด อังกฤษ-ไทย / สุปัญญา ไชยชาญ.
ผู้แต่ง
สุปัญญา ไชยชาญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลิฟวิ่ง, 2542.
เลขเรียก
HF5412 ส824
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ / บรรณาธิการ วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน ; คณะผู้เขียน เกษมสันต์ วีระกุล ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียก
HB61 พ174 2546
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย = English-Thai dictionary of financial statement / รวบรวมเรียบเรียงโดย เจริญเจษฎาวัลย์.
ผู้แต่ง
เจริญ เจษฎาวัลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พอดี, 2550.
เลขเรียก
HF5681.B2 จ722
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles