Search again

พบ: 616  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
CLMV Pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่น ๆ] ; ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก
HF5415.33.L36 ช577
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / [ผู้จัดทำ เกษม กุลประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ; สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช นักวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
เกษม กุลประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [254-].
เลขเรียก
HC79.I55 ก783
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กรวด-หิน-ดิน-ทราย : รัฐ ทุนนิยม และชาวนาอีสานในยุคโลกาภิวัฒน์ / สุริยา สมุทคุปติ์ ...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2538.
เลขเรียก
HD8039.F3 ก181
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม = The natural resources management processes to sustainably deve...
ผู้แต่ง
ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558.
เลขเรียก
HC445.Z65 ช111 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะโดยวิธีหลบเลี่ยงกฎหมาย / นภาภรณ์ หะวานนท์.
ผู้แต่ง
นภาภรณ์ หะวานนท์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
เลขเรียก
HD7801 น198 2540
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมนโยบายสาธารณะของการผลิตรายการโทรทัศน์ "กรองสถานการณ์" / สุทิติ ขัตติยะ ผู้วิจัย.
ผู้แต่ง
สุทิติ ขัตติยะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรุงเทพมหานคร, 2545.
เลขเรียก
HE8696 ส778
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า / คณะผู้วิจัย ชโยดม สรรพศรี หัวหน้าโครงการ, พรกมล มานะกิจ ไตรวิทยางกูร, จูน เจริญเสียง, อนุชา วิลัยแก้ว.
ผู้แต่ง
ชโยดม สรรพศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2556.
เลขเรียก
HF2177 ช198 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568 : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต / โดย เกื้อวงศ์บุญสิน... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
HB849.53 ก443 2543-68
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษาการไม่ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง / โดย ชนินทร จารุจันทร์, สุรเชษฐ์ แพทยากูล.
ผู้แต่ง
ชนินทร จารุจันทร์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548.
เลขเรียก
HD890.55 ช154
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2553 / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
HN700.559 ก452 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การติดตามและประเมินผลโครงการบ่มเพาะเกษตรกรอนาคตในเขตปฎิรูปที่ดิน / โดย ชนินทร จารุจันทร์, เกียรติยศ ทรงสง่า.
ผู้แต่ง
ชนินทร จารุจันทร์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2553.
เลขเรียก
HD1333.T5 ช154
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ / Stephen Hamann... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
[มหาสารคาม] : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 2549.
เลขเรียก
HV5740 ก454 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทบทวนองค์ความรู้และการวิเคราะห์ทิศทางการวิจัยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอลฺ์ในประเทศไทย พ.ศ.2493-2550 / จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทเปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด, 2551.
เลขเรียก
HV5283.T5 ก454
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การนำนโยบายส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนไปปฏิบัติ : กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี / กิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม.
ผู้แต่ง
กิตติยาภรณ์ สิทธิธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
HQ772 ก675
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานอุตสาหกรรม / วิชิต ดาราบถ.
ผู้แต่ง
วิชิต ดาราบถ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2551.
เลขเรียก
HD37.T5 ว549ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles