Search again

พบ: 96  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศลุ่มน้ำโขง : กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้ (ยูนนาน และกวางสี) ต้นสายอารยธรรมลุ่มน้ำโขง / เมชฌ สอดส่องกฤษ.
ผู้แต่ง
เมชฌ สอดส่องกฤษ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556].
เลขเรียก
GN495.6 ม721 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวิถีวัฒนธรรมสุขภาพลุ่มแม่น้ำโขง (หมู่บ้านซะซอม) จังหวัดอุบลราชธานี = The development of a model for health promotion tourism of the elderly a...
ผู้แต่ง
สุรีย์ ธรรมิกบวร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557].
เลขเรียก
G156.5.H47 ส867ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อชุมชน กรณีศึกษาบ้านหนองผือน้อย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี / ทัศนย์วรรณ เนวะมาตย์, พลพิพัฒน์ คมเฉียบ, ราเชนทร์ ไชยลี.
ผู้แต่ง
ทัศนีย์วรรณ เนวะมาตย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
G156.5.E26 ท365
หนังสือ Loading...

image
ความสำคัญของวัฒนธรรมการเลี้ยงผีปู่ตาที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตคนในตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี / ทวี โลหะกุล.
ผู้แต่ง
ทวี โลหะกุล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
GR580 ท184
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการจัดโฮมสเตย์ในประเทศไทย / รัตนาภรณ์ มหาศรานนท์.
ผู้แต่ง
รัตนาภรณ์ มหาศรานนท์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2546.
เลขเรียก
G156.5.H6 ร377
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยเรื่องเวชศาสตร์ฉบับหลวงกับการบูรณาการการแพทย์แผนไทย : ศึกษากรณีในเขตกรุงเทพมหานคร : The royal medicine and traditional Thai medicine integration : study defined in the Bangkok Metropolis area ...
ผู้แต่ง
ประทีป ชุมพล.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียก
GR880 ป277
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จินตนาการทางมานุษยวิทยาแล้วย้อนมองสังคมไทย / อานันท์ อาญจนพันธุ์.
ผู้แต่ง
อานันท์ กาญจนพันธุ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
GN25 อ624
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ทัศนคติของประชาชนต่อศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทศีขรภูมิของเทศบาลตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ / มะลิวรรณ ชุมเสน, สายสุดา ป้องสุข, สุภาวดี เสนาะเสียง.
ผู้แต่ง
มะลิวรรณ ชุมเสน.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2553.
เลขเรียก
G156.5.C8 ม271
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทุนทางสังคม : กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม = Social capitai : A new paradigm in environmental management / วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.
ผู้แต่ง
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 254-.
เลขเรียก
GE300 ว275
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นิทานประจำถิ่นล้านนา / ธิตินัดดา จินาจันทร์, วราภา เลาหเพ็ญแสง.
ผู้แต่ง
ธิตินัดดา จินาจันทร์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก
GR312.2.N6 ธ586
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
น้ำบาดาล = Groundwater / ฉลอง บัวผัน
ผู้แต่ง
ฉลอง บัวผัน.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534.
เลขเรียก
GB1199.5 ฉ151 2534
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย : การสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 1 (พ.ศ.2548) ภายใต้โครงการ International Tobacco Control Policy / คณะผู้วิจัย บุปผา ศิริรัศมี ... [และคนอื...
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.
เลขเรียก
GT3021.T5 ผ191
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย : การสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 2 (พ.ศ.2549) ภายใต้โครงการ International Tobacco Control Policy / คณะผู้วิจัย บุปผา ศิริรัศมี ... [และคนอื...
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียก
GT3021.T5 ผ191 2550
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย : การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549) ภายใต้โครงการ International Tobacco Control Policy-Southeast Asia / คณะผู้วิจัย บุปผา ศิริรัศมี ....
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.
เลขเรียก
GT3021.T5 ผ191 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles