Search again

พบ: 631  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
งานราชทัณฑ์เปรียบเทียบ : มาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย ; คณะผู้วิจัย สุทัสสา สุขสว่าง ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
สุทัสสา สุขสว่าง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, 2551.
เลขเรียก
HV9800.55 ส778
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยภาคใต้ในรอบ 3 ปี : มุมมองด้านการสร้างพลังทางสังคม / โดย เลิศชาย ศิริชัย.
ผู้แต่ง
เลิศชาย ศิริชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2548.
เลขเรียก
HM578.T5 ล886
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการควบคุมผู้ต้องขังลักษณะพิเศษที่ยากต่อการควบคุม / คณะทำงาน อายุตย์ สินธพพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; โดย กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์...
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2552.
เลขเรียก
HV8655 ง319
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัมพูชา : กัมพูชา / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่น ๆ] ; ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ... [และคนอื่น ๆ] ; สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม...
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก
HF5415.33.C36 ช577
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ชุดโครงการวิจัย (ชุดประสาน) : แรงงาน ระบบสุขภาพ และการศึกษา : การจัดการและการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายแดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง = Labors, Health systems an...
ผู้แต่ง
อรัญญา ศิริผล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก
HD6300 อ388 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ฐานความรู้...สู่ความสมดุล : กรณีลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : สถาบัน, 2552.
เลขเรียก
HN49.C6 ฐ171
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ดุลยภาพที่เหลื่อมล้ำ / อารยะ ปรีชาเมตตา.
ผู้แต่ง
อารยะ ปรีชาเมตตา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.
เลขเรียก
HC79.I5 อ651 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ตามรอย "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้" : กระบวนการขับเคลื่อนทางปัญญา สรุปภาพรวมการเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่พฤษภาคม 2543-มิถุนายน 2546 / บรรณาธิการ กชกร ชิณะวงศ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 .ต26,HN700.592.C6 ต341 2546
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ต้นทุนการระดมทุนโดยตราสารหนี้ในตลาดทุนไทย / สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน.
เลขเรียก
HD3856.T5 ส241
หนังสือ Loading...

image
ถกความคิดสังคมศาสตร์ในสังคมไทย / อานันท์ อาญจนพันธุ์.
ผู้แต่ง
อานันท์ กาญจนพันธุ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
HN700.565 อ624
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นโยบายกลยุทธิ์ของกลุ่มธุรกิจปุ๋ยในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2506 ถึง ปัจจุบัน / โดย ไว จามรมาน.
ผู้แต่ง
ไว จามรมาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
เลขเรียก
HD9483 ว964 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐกับการจ้างแรงงานข้ามชาติ / วรวิทย์ เจริญเลิศ, บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ.
ผู้แต่ง
วรวิทย์ เจริญเลิศ.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
เลขเรียก
HD7801 ว281 2540
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของข้าราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / [ผู้วิจัย โรจน์ลักษณ์ปรีชา].
ผู้แต่ง
โรจน์ลักษณ์ ปรีชา.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2546.
เลขเรียก
HG2156.T5 ร926
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทสรุปผู้บริหารรายงานการศึกษาโครงการต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมเซรามิก = Development of cluster models for the ceramics industry / [หัวหน้านักวิจัย สมนึก ศิริสุนทร, นักวิจัย ธรรมรัตน์ ปั...
ผู้แต่ง
สมนึก ศิริสุนทร.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547.
เลขเรียก
HD9597.T52 ส253
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles