Search again

พบ: 631  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประเมินผลนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สมัยรัฐบาลทักษิณ : กรณีศึกษาเกษตรกรชุมชนบ้านโดด ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ / ปิยะนุช อุดมทวี, เดือนเพ็ญ บุญสูง, พนิดา ธนารักษ์สกุล.
ผู้แต่ง
ปิยะนุช อุดมทวี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2553.
เลขเรียก
HN700.55.Z9C6 ป621ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลโครงการเมาแล้วขับ จับจริงจริง เขตเทศบาลนครขอนแก่น 2547 / คณะอนุกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจังหวัดขอนแก่น ;[คณะผู้นิพนธ์ ศิริกุล กุลเลียบ, พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์,กัญญา วังศรี ; กองบรรณาธิก...
ผู้แต่ง
ศิริกุล กุลเลียบ.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : โครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด, ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น,องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA), 2548.
เลขเรียก
HE5613.6.T5 ศ448
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงสิทธิในที่ดินของรัฐในทัศนะของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ / โดย ชนินทร จารุจันทร์, วรรณพร ดอกจำปา.
ผู้แต่ง
ชนินทร จารุจันทร์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2553.
เลขเรียก
HD1333.T5 ช154ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) = GMS Economic corridors / [คณะผู้วิจัย รัชดา เจียสกุล ... ...
ผู้แต่ง
รัชดา เจียสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา, 2557.
เลขเรียก
HF1418.5 ร331 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผักและผลไม้ในจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา= Handbook of farmer group development for improving vegetable and fruit production standard in Siem Reap...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
HD9000.5 ก494 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals : SDGs) : กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong subregion: GMS...
ผู้แต่ง
พิริยะ ผลพิรุฬห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2561.
เลขเรียก
HF1379 พ733 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี / ประไพศรี ดาราพันธ์.
ผู้แต่ง
ประไพศรี ดาราพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
HJ9574.55 ป334
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) : ศึกษากรณีเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ / สุกัญญา สังวันดี.
ผู้แต่ง
สุกัญญา สังวันดี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
เลขเรียก
HJ9574.55 ส739
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนเทศบาลกิโลสอง / วีระพงศ์ ศรีจันทร์.
ผู้แต่ง
วีระพงศ์ ศรีจันทร์.
สำนักพิมพ์
สระแก้ว : โรงเรียนเทศบาลกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2553.
เลขเรียก
HV5824.Y68 ว845
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองกัมพูชา / ธีระ นุชเปี่ยม ; หัวหน้าโครงการวิจัย สีดา สอนศรี.
ผู้แต่ง
ธีระ นุชเปี่ยม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการพิมพ์คบไฟ, 2542.
เลขเรียก
HC442 ธ661ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองพม่า / ม.ล. พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์ ; หัวหน้าโครงการวิจัย สีดา สอนศรี.
ผู้แต่ง
พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.
เลขเรียก
HC442 พ574
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองฟิลิปปินส์ / สีดา สอนศรี ; หัวหน้าโครงการวิจัย สีดา สอนศรี.
ผู้แต่ง
สีดา สอนศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.
เลขเรียก
HC453 ส733
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองฟิลิปปินส์ = Economic and political development philippins / สีดา สอนศรี ; หัวหน้าโครงการวิจัย : สีดา สอนศรี.
ผู้แต่ง
สีดา สอนศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2545.
เลขเรียก
HC453 ส733 2545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย / โชคชัย จุลศิริวงศ์ ; หัวหน้าโครงการวิจัย สีดา สอนศรี.
ผู้แต่ง
โชคชัย จุลศิริวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.
เลขเรียก
HC445.5 ช382
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles