Search again

พบ: 631  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองสิงคโปร์ = Economic and political development Singapore / โคริน เฟื่องเกษม ;หัวหน้าโครงการวิจัย : สีดา สอนศรี.
ผู้แต่ง
โคริน เฟื่องเกษม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2545.
เลขเรียก
HC445.8 ค964 2545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองสิงคโปร์ = Economic and political development Singapore/ โคริน เฟื่องเกษม ; หัวหน้าโครงการวิจัย สีดา สอนศรี.
ผู้แต่ง
โคริน เฟื่องเกษม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.
เลขเรียก
HC445.8 ค964
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองอินโดนีเซีย = Economic and political development Indonesia / วิทยา สุจริตธนารักษ์ ; หัวหน้าโครงการวิจัย สีดา สอนศรี.
ผู้แต่ง
วิทยา สุจริตธนารักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.
เลขเรียก
HC447 ว582
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองเวียดนาม / ศรีประภา เพชรมีศรี ; หัวหน้าโครงการวิจัย สีดา สอนศรี.
ผู้แต่ง
ศรีประภา เพชรมีศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการพิมพ์คบไฟ, 2542.
เลขเรียก
HC444 ศ223ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ; หัวหน้าโครงการวิจัย สีดา สอนศรี..
ผู้แต่ง
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.
เลขเรียก
HC445 ส239ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย = Economic and political development Thailand / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ;หัวหน้าโครงการวิจัย : สีดา สอนศรี.
ผู้แต่ง
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2547.
เลขเรียก
HC445 ส239 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหนองหอ ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / สมศักดิ์ บุญชิต, สุชาติ สายกระสุน, อนุวัฒน์ เจริญศรี.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ บุญชิต.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
HN700.592.C6 ส282ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบาย และผลกระทบ / คณะผู้วิจัย พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียก
HD5856.A78 ก498
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยประเมินผลการปฏิรูประบบการเงินการคลังโครงการสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) / อัญชนา ณ ระนอง, วิโรจน์ ณ ระนอง.
ผู้แต่ง
อัญชนา ณ ระนอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิฑูรย์การปก, 2545.
เลขเรียก
HG9399.T52 อ524 2545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : เครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย / กัลยา นิติเรืองจรัส บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2547.
เลขเรียก
HQ778.7.T5 ห144 ล.2
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเป็นผู้นำเชิงเศรษฐกิจของสตรีชนบท : กรณีการมีส่วนร่วมกิจกรรมอาชีพเสริมในจังหวัดกาญจนบุรี = Promoting rural women's economic leadership : a case study on participati...
ผู้แต่ง
อมรา สุนทรธาดา.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โครงการกาญจนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
เลขเรียก
HQ1240.5.T5 อ293ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม / วิชิต ดาราบถ.
ผู้แต่ง
วิชิต ดาราบถ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2552.
เลขเรียก
HD37.T5 ว549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเพื่อจัดระดับความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยวิธีทางสถิติขั้นสูง / โดย ชาญชาลี สารชวนะกิจ ...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง, 2549.
เลขเรียก
HE5613.6.T5 ก514
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows / กัลยา วินิชย์บัญชา.
ผู้แต่ง
กัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540].
เลขเรียก
HA32 ก399,QA76.73.S6 ก399 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ศักยภาพสถาบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของไทยในปัจจุบัน / [เรียบเรียงและวิเคราะห์ : ยุภา ชูดำ, วรางคณา โตรส].
ผู้แต่ง
ยุภา ชูดำ
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์, 2549.
เลขเรียก
HD1486.T5 ย425
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles