Search again

พบ: 631  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
คนรับใช้ในบ้าน : แรงงานอพยพจากพม่ามาไทย = Migrant domenstic workers : from Burma to Thailand / สุรีย์พร พันพึ่ง ... [และคนอื่นๆ] .
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียก
HD6300 ค138,HD6300 ส867
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ / วงกต เพียงตา, วีระพล อิ่มเต็ม, ชาญศักดิ์ กันตรง.
ผู้แต่ง
วงกต เพียงตา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2553.
เลขเรียก
HN700.592.C6 ว112
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาตลาดทุนไทย / โดย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล.
ผู้แต่ง
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2546].
เลขเรียก
HG4523 ป411
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความต้องการบุคลากรด้านงานบริการในอุตสาหกรรมการบิน = The study of personal demand in aviation industry / ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์ และณรงค์ ศิขิรัมย์.
ผู้แต่ง
ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
เลขเรียก
HD9711.5 ช196
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
ผู้แต่ง
นรินยา สุภาพพูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552.
เลขเรียก
HF5549.5.J63 น294
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความรุนแรงทางเพศ : การศึกษาจากวัยรุ่นในโรงเรียนภาคกลาง = Sexual violence : a study of in-school adolescents in central Thailand / รำไพ ศรีนวล.
ผู้แต่ง
รำไพ ศรีนวล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
เลขเรียก
HQ784.S45 ร466
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบรรษัทภิบาลกับปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม SMEs ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี / สุภาวดี ขุนทองจันทร์.
ผู้แต่ง
สุภาวดี ขุนทองจันทร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2549.
เลขเรียก
HD62.7 ส839
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไทย / มัทนา พนานิรามัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล, สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข.
ผู้แต่ง
มัทนา พนานิรามัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียก
HN700.567 ม346
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว / ผู้เขียน คำศรี สิทธิวรดา,บรรณาธิการ วิระดา สมสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
คำศรี สิทธิวรดา.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียก
HQ1240.5.L28 ค218
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย / วรเวศม์ สุวรรณระดา...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
วรเวศม์ สุวรรณระดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียก
HE5613.5 ว184
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำถามและข้อท้าทายต่อนโยบายรัฐไทยในการจัดการปัญหามิติสุขภาวะและสิทธิของแรงงานข้ามชาติ / [หัวหน้าโครงการ] กฤตยา อาชวนิจกุล, พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.
ผู้แต่ง
กฤตยา อาชวนิจกุล.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียก
HD8700.55 ก276ค,HB886 ก276 2548
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำให้การของผู้หญิงที่ถูกสามีทำร้าย = Testimonies of battered women / นภาภรณ์ หะวานนท์.
ผู้แต่ง
นภาภรณ์ หะวานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555.
เลขเรียก
HV8738 น198
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คุณภาพชีวิตของคนไทย = Quality of life of Thai population / คณะผู้จัดทำ วิลาศ สุวี ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
วิลาส สุวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2547.
เลขเรียก
HN700.567 ค622
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือ Excel 2010 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ.
ผู้แต่ง
ดวงพร เกี๋ยงคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทโปรวิชั่น, 2554.
เลขเรียก
HF5548.4.M523 ด52 2554
สาขาห้องสมุด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
คู่มือ SPSS Data Entry II : การสร้างและการตรวจสอบข้อมูล / อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์.
ผู้แต่ง
อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : 2541.
เลขเรียก
HA32 อ846 2541
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles