Search again

พบ: 37  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / ศูนย์บริการข้อมูลทางกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน., [2543].
เลขเรียก
JF432.T5 พ371ร 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 255-.
เลขเรียก
JQ1744 พ371
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย / นันทวัฒน์ บรมานันท์.
ผู้แต่ง
นันทวัฒน์ บรมานันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554.
เลขเรียก
JS7415.T5 น424,K น424ม
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) / พศิน เนื่องชมภู.
ผู้แต่ง
พศิน เนื่องชมภู.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, [2545].
เลขเรียก
JF1525.Q35 พ479
หนังสือ Loading...

image
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียก
JF1525.O35 ร236,JF1525.Q35 ร235
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียก
JQ1745.A55C57 ร236 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551.
เลขเรียก
JQ1745.A55C57 ร236ง 2551
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 2 (สมัยสามัญ) พ.ศ. 2531 เล่มเดียวจบ / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
ผู้แต่ง
วุฒิสภา. การประชุม
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, [2531].
เลขเรียก
JF501 ว873 2531
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 6 ถึงครั้งที่ 7 (สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง) เล่ม 3 พ.ศ. 2535 / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
ผู้แต่ง
วุฒิสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, [2535].
เลขเรียก
JF501 ว873 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) เล่ม 1 2539 / วุฒิสภา.
ผู้แต่ง
วุฒิสภา. การประชุม [
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วุฒิสภา, 2539.
เลขเรียก
JF501 ว873 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 6 (สมัยสามัญ ครั้งที่สอง) เล่ม 1 พ.ศ. 2539 / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
ผู้แต่ง
วุฒิสภา. การประชุม (
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, [2539?].
เลขเรียก
JF501 ว873 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 ถึงครั้งที่ 17 [สมัยสามัญ นิติบัญญัติ] พ.ศ.2543 เล่ม 8 / [วุฒิสภา]
ผู้แต่ง
วุฒิสภา. การประชุม
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2543.
เลขเรียก
JF501 ว873 2543
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 3 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) เล่ม 2 2539 / วุฒิสภา.
ผู้แต่ง
วุฒิสภา. การประชุม
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วุฒิสภา, 2539.
เลขเรียก
JF501 ว873 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญทั่วไป) พ.ศ. 2540 เล่ม 4 / [วุฒิสภา]
ผู้แต่ง
วุฒิสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วุฒิสภา, [2540?]
เลขเรียก
JF501 ว873 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles