Search again

พบ: 112  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียก
JQ1749.A55 ร451ง 2548
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์บทบาทของอาเซียนด้านการจัดการความมั่นคงภายในภูมิภาค = ASEAN 's Role on Security Management within the Region / วิศรา ไกรวัฒนพงศ์.
ผู้แต่ง
วิศรา ไกรวัฒนพงศ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2555.
เลขเรียก
JZ5538 ว751
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการปรับตัวของข้าราชการในระบบราชการไทยยุคปฏิรูป / [ผู้วิจัย สมชาย สุขสิริเสรีกุล].
ผู้แต่ง
สมชาย สุขสิริเสรีกุล.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียก
JQ1745.A55O73 ส241
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องเด็กจังหวัดชายแดนใต้ไกลบ้าน : กรณีศึกษาการรับรู้และมุมมองความขัดแย้งที่รุนแรงในบ้านเกิดของนักศึกษามหิดลจากสามจังหวัดชายแดนใต้ / สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์.
ผู้แต่ง
สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียก
JQ1745.A55C56 ส839 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสิทธิชุมชนศึกษา / เสน่ห์ จามริก.
ผู้แต่ง
เสน่ห์ จามริก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการสิทธิชุมชนศึกษา สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2550.
เลขเรียก
JC599.T5 ส839ร
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับนักเรียนชาย-หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ = Development of reproduction health education programme for school ...
ผู้แต่ง
บุปผา ศิริรัศมี.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โครงการกาญจนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยามหิดล, 2546.
เลขเรียก
HB1054.55.A3 บ639,JS1753.3.A8 ป563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ / เชาวนะ ไตรมาศ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
เชาวนะ ไตรมาศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2550.
เลขเรียก
JF491 ก218
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Management potential development of Tambon Administration Organizations in the northeast of Thailand /...
ผู้แต่ง
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, 2546.
เลขเรียก
JS7153.3.A8 พ794
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย : องค์การบริหารส่วนตำบล / นรนิติ เศรษฐบุตร, สมคิด เลิศไพฑูรย์, สายทิพย์ สุคติพันธ์.
ผู้แต่ง
นรนิติ เศรษฐบุตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541.
เลขเรียก
JS7402 น217 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการขอรับการสนับสนุนจากพัฒนากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 3 / พิชัย หวัดสูงเนิน.
ผู้แต่ง
พิชัย หวัดสูงเนิน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี, 2540.
เลขเรียก
JS241 พ643 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว / บรรเจิด สิงคะเนติ.
ผู้แต่ง
บรรเจิด สิงคะเนติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551.
เลขเรียก
JC599 บ153
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องทัศนคติของสมาชิกรัฐสภากับการจัดตั้งสถาบันผู้ตรวจการรัฐสภา : ศึกษาในแง่ของโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การจัดองค์การ กระบวนการดำเนินงานและกฎหมายรองรับ / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.
ผู้แต่ง
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540.
เลขเรียก
JQ1747 ธ636 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทของคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฏร / โดย ปธาน สุวรรณมงคล.
ผู้แต่ง
ปธาน สุวรรณมงคล.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, /c 2540.
เลขเรียก
JQ1749.A5 ป159
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สุวิทย์ รุ่งวิสัย.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ รุ่งวิสัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541.
เลขเรียก
JF825 ส881 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles