Search again

พบ: 112  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาของเทศบาลตำบลที่ถูกเปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาลในภาคเหนือตอนบน / โดย ไพรัช ตระการศิรินนท์... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียก
JS7153.4.A1 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องพ่อค้าและนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย / โดย ปรีชา อุปโยคิน, สุรีย์ กาญจนวงศ์.
ผู้แต่ง
ปรีชา อุปโยคิน.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2542.
เลขเรียก
JF511 ป469
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องระบบข้าราชการในอนาคต : คุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า= The civil servant system of the future : characteristics civil servants for the next decade / หัวหน้าโครงการวิจัย ฉัตรพงษ์...
ผู้แต่ง
ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552.
เลขเรียก
JQ1746 ฉ233
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องระบบข้าราชการในอนาคต : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า = The civil servant system of future : the human resource management system in supporting c...
ผู้แต่ง
ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552.
เลขเรียก
JQ1746.Z13P44 ฉ233
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องระบบข้าราชการในอนาคต: บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า = The civil servant system of the future : role and responsibil...
ผู้แต่ง
ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552.
เลขเรียก
JQ1746 ฉ233บ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องระบบเกษียณอายุข้าราชการตามลักษณะงาน / [ลักขณา ผูกผึ่ง หัวหน้าโครงการ ; นำบุญ เจนสรรพกิจกุล ... และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ลักขณา ผูกผึ่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบราชการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ สำนักงาน ก.พ., 2542.
เลขเรียก
JQ1746.R4 ล218ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องศึกษาเฉพาะกรณีคณะทำงานของคณะกรรมาธิการ, ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, การให้บริการข้อมูลทางวิชาการและสวัสดิการของสภาผู้แทนราษฎร / มนตรี รูปสุวรรณ.
ผู้แต่ง
มนตรี รูปสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540.
เลขเรียก
JQ1747 ม152 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่ององค์กรจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร / โดย สุวิทย์ รุ่งวิสัย.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ รุ่งวิสัย.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541.
เลขเรียก
JQ1749.A5 ส881ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา / ยุวรัตน์ กมลเวชช, อัครเมศวร์ ทองนวลและคมชาญ เล่าสกุล.
ผู้แต่ง
ยุวรัตน์ กมลเวช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541.
เลขเรียก
JQ1749.A6 ย443 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยโครงการสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น : จังหวัดสมุทรปราการ = The survey project for compilation of data on locally based politicians : SamutprakanProvince / พรชัย เทพปัญญา.
ผู้แต่ง
พรชัย เทพปัญญา.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549.
เลขเรียก
JQ1748 พ231
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย ชาติชาย ณ เชียงใหม่.
ผู้แต่ง
ชาติชาย ณ เชียงใหม่.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, 2553.
เลขเรียก
JS7153.A8 ช518
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการคอร์รัปชันในการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการ = Corruption in seling and buying positions in the Thai bureaucratic system / โดย ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟันนี่พลับบลิชชิ่ง, 2546.
เลขเรียก
JQ1746.Z2 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบการเกษียณอายุราชการ /
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2533.
เลขเรียก
JQ1746.Z13 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 : การณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / โดย ปัทมา สูบกำปัง.
ผู้แต่ง
ปัทมา สูบกำปัง.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, [2550].
เลขเรียก
JQ1749.A55 ป533
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการวิจัยเรื่องการตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น / มนัส สุวรรณ.
ผู้แต่ง
มนัส สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียก
JS7153.4.A1 ม165
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles