Search again

พบ: 112  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร / จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ; คณะทำงาน จักรกริชธรรมศิริ ......
ผู้แต่ง
จักรกริช ธรรมศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, [2553?].
เลขเรียก
JS7153.3.A2 จ214ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา / จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ; คณะทำงาน จักรกริชธรรมศิริ หัวหน้...
ผู้แต่ง
จักรกริช ธรรมศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, [2553?].
เลขเรียก
JS7153.3.A2 จ214พ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
JQ1746.R4 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสภาตำบล (สต.) / [คณะผู้ทำการศึกษา หัวหน้าโครงการ มนัส สุวรรณ ; คณะผู้ศึกษา อุดม เ...
ผู้แต่ง
มนัส สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย, 2541.
เลขเรียก
JS7404.A1 ม165
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี 2545 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ผู้แต่ง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.
เลขเรียก
JQ1746.Z3.R4 ส691 2545
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยธุรกิจ รัฐ และคอรัปชั่น (Business, governmetn and corruption) / โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน ป.ป.ช., [254-].
เลขเรียก
JQ1745.A55C6 ร451ธบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดยอรทัย ก๊กผล.
ผู้แต่ง
อรทัย ก๊กผล.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
เลขเรียก
JQ1745.A55P85 อ324
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยเรื่องศึกษาวิจัยพัฒนานโยบาย กลไกการพัฒนาและการประเมินติดตามผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ = Research study to develop policies, mechanisms and follow-up evaluation of government officials...
ผู้แต่ง
ชัยพร วิชชาวุธ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
JQ1746.Z13 ช395
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานวิจัยการพัฒนาการเมืองเปรียบเทียบระหว่างจีนกับไทย = A comparative research on political development in China and Thailand / จัดทำโดย สุรชัย ศิริไกร (หัวหน้าโครงการวิจัย).
ผู้แต่ง
สุรชัย ศิริไกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
เลขเรียก
JF56.T5 ส847
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Blueprint) และการประเมินบทบาทของประเทศมหาอำนาจในเอเซีย / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐ...
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียก
JZ5490 ร451 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
สถาบันพระปกเกล้า / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ผู้แต่ง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, [2549?].
เลขเรียก
JQ1749.A5 ก768
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยการศึกษาแนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต / จัดทำโดย อภิชัย พันธเสน.
ผู้แต่ง
อภิชัย พันธเสน.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์, 2550?].
เลขเรียก
JQ1745.A55C6 อ251
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles