Search again

พบ: 279  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Chemical constituents from Fragraea fragrans Roxb. and its activity against brine shrimp = สารประกอบทางเคมีจากต้นกันเกรา ที่มีฤทธิ์ต่อตัวไรแดง / จรรยา อินทรหนองไผ่, สุดารัตน์ หอมหวล.
ผู้แต่ง
Junya Intaranongpai.
สำนักพิมพ์
[Ubonratchathani : Ubonratchathani University], 2544.
เลขเรียก
QL391.R8 J95 2544
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ICH good clinical practice guideline ฉบับภาษาไทย / กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง , 2552.
เลขเรียก
QV20.5 อ735 2552
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Proceedings the fourth annual international conference of plasma chemistry technology : San Diego, California, USA Novermber 19-21, 1987 / edited by Herman V. Boening.
ผู้แต่ง
International conference of plasma chemistry and technology
สำนักพิมพ์
California : Technomic Pub., c1989.
เลขเรียก
QD581 I61 1989
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Proceedings the second annual international conference of plasma chemistry technology : San Diego, California, USA Novermber 12-13, 1984 / edited by Herman V. Boening.
ผู้แต่ง
International conference of plasma chemistry and technology
สำนักพิมพ์
California : Technomic Pub., c1986.
เลขเรียก
QD581 I61 1986
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การควบคุมการเคลื่อนที่อัตโนมัติผ่านระบบข้อความสั้น = Automatic motion controlled by short message system (SMS) / สถาปนา วงษ์นาง.
ผู้แต่ง
สถาปนา วงษ์นาง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
QA76.76.A65 ส181ก 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp. ไอโซเลตที่ต้านทานต่อสารเคมีในการควบคุมโรคแอนแทรกโนสในพริก ที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum capsici โดยวิธีผสมผสาน = Selection of Trichoderma spp. fungicide resistant ...
ผู้แต่ง
ศิริรัตน์ สุขสวาสดิ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QK625.M7 ศ481ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกเชื้อและศึกษาคุณลักษณะจำเพาะของแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซไฮโดรเจน = Isolation and characterization of hydrogen producing bacteria / สุจิตรา พลเยี่ยม.
ผู้แต่ง
สุจิตรา พลเยี่ยม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QR81 ส753ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกและการศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียชอบร้อนที่ต้องการอากาศในการเจริญในน้ำพุร้อนผาเสริฐ = Isolation and diversity of thermophilic aerobic bacteria in hot spring Pha-sert / อัจฉราภรณ์ วิชัยวงษ...
ผู้แต่ง
อัจฉราภรณ์ วิชัยวงษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549.
เลขเรียก
QR84.8 อ513ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การคัดแยก จำแนก และศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำมันไปโอดีเซล = Isolation and identification of microbial contamination and study of its growth in biodiesel / สุภาพร แก้วสุวรรณ.
ผู้แต่ง
สุภาพร แก้วสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานั : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QR81 ส838ก 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยเซลลูโลสจากดินนาข้าว = Isolation of cellulose-degrading microorganisms from rice field soil / ลออ จันทริมา.
ผู้แต่ง
ลออ จันทริมา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
QR160 ล163ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคัดแยกเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่สามารถสร้างแบคเทอริโอซินจากอาหารหมัก = Screening of bacteriocin-producing lactic acid bacteria isolated from fermented food / ปรียานันท์ อันวิเศษ.
ผู้แต่ง
ปรียานันท์ อันวิเศษ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QR92.B3 ป473 2549
หนังสือ Loading...

image
การคัดแยกและการศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียชอบร้อนที่ต้องการอากาศในการเจริญในน้ำพุร้อน "ห้วยหมากเหลี่ยม" = Isolation and diversity of thermophilic aerobic bacteria in hot spring "Huay Mark Lium" / ปั...
ผู้แต่ง
ปัทมา ไชยเวช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QR84.8 ป533ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศอนาคตสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ PRECIS และ ECHAM4 = Future climate projection for Thailand and Mainland Southeast Asia using PRECIS...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
QC990.T5 ก443
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจำลองการสร้างภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กของโปรตอน (MRI) ใน 2 มิติ สำหรับวัตถุจำลองในระบบคาร์ทีเซียน = Simulation of 2D magnetic imaging (MRI) for and object model in a cartesian coordinate system / รัตน...
ผู้แต่ง
รัตนา โอทาตะวงค์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
QC762 ร375 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี : จังหวัดศรีสะเกษ / กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียก
QE298 ก446ศก 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles