Search again

พบ: 226  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขของนักเรียนทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์สาขาเภสัชศาสตร์ = Research report problem assessment and solution of university development commission (UDC) scholars in ...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
RS122.95 ศ332
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยเรื่องผลของสารเคมีเคลือบเม็ดทรายอเบทต่อลูกน้ำยุงลายในจังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพฯ = Toxicological study of temephos(Abate) against Aedes Aegypti Larvae from Khon Kaen and Bangkok / โดยเกษมศ...
ผู้แต่ง
เกษมศรี ไทยกล้า.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2529.
เลขเรียก
RA1221 ก812 2529
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมและการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างเคลื่อนที่ในเขตก่อสร้าง จ.สมุทรปราการ ภายใต้นโยบายการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ระยะที่ 1 ...
ผู้แต่ง
อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์.
สำนักพิมพ์
[ชลบุรี] : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา], [254-].
เลขเรียก
RA412.5.T5 อ796 ล.1
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กทารกและเด็กวัยก่อนเรียนในหมู่บ้านหินลาด / โดย เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์, เครือวัลย์ หุตานุวัตร, สุวลี โล่วิรกรณ์.
ผู้แต่ง
เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : สายงานสังคมศาสตร์ โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2529.
เลขเรียก
RJ206 ก854
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยเรื่องสถานการณ์การให้บริการของรัฐและเอกชนที่ให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / หัวหน้าโครงการ: อัมพร เจริญชัย, อรสา กงตาล ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อัมพร เจริญชัย.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [254-].
เลขเรียก
RC108 อ555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องสภาวะทางจิตใจและสังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์และการให้คำปรึกษา = Psychosocial aspects of pregnant woman with HIV positive and councelling / ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์.
ผู้แต่ง
ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก
RG580.A26 ศ486ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องเปรียบเทียบสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกและการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดระหว่างมารดาที่ติดเชื้อ HIV และมารดาที่ไม่ติดเชื้อ HIV ที่มีบุตรคนแรก = Comparison of maternal attach...
ผู้แต่ง
นุจรี เนตรทิพย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก
RG580.A26 น722ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยโรคปริทันต์และโรคหัวใจและหลอดเลือด = Periodontal Disease and Cardiovascular Disease / รังสินี มหานนท์.
ผู้แต่ง
รังสินี มหานนท์.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2553?].
เลขเรียก
RK450.P4 ร316
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษา "ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินการ" : นำเสนอต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข / โดย ปรีดาทัศนประดิษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
RA394.9 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสที่เข้าถึงยาก : ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2541 / โดย กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติด...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมอนามัยการเจริญพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย, 2543.
เลขเรียก
RA644.A25 ร451อด
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาระบาดวิทยาผู้ทำร้ายตนเอง พ.ศ. 2547 / อภิชัย มงคล ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2550.
เลขเรียก
RC569 ร451 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles