Search again

พบ: 226  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประเมินผลการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นยา/ โดย ปรีชา อุปโยคิน ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
เลขเรียก
RM666.H33 ก491 2540
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเรื่องโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ สุขภาพจิตในชุมชน การแห้ไขปัญหาบุหรี่ การสร้างสุขภาพและการให้ข่าวสารโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2546 /...
ผู้แต่ง
อมรศรี ยอดคำ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2546.
เลขเรียก
RA440.8 อ289
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2545 = The evaluation on the helminthiasis prevention and control project in Sakaeo Province : 2002 / เยาวมาลย์ เสือแสงทอง, สมบัติ...
ผู้แต่ง
เยาวมาลย์ เสือแสงทอง.
สำนักพิมพ์
[สระแก้ว] : งานควบคุมโรค กลุ่มสนับสนุนวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, [2545].
เลขเรียก
RA644.H38 ย545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินหลักสูตรนวัตกรประชาคม / ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ขวัญชัย หมั่นคำ.
ผู้แต่ง
ขวัญชัย หมั่นคำ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา , 2546.
เลขเรียก
RA440.87.T5 ข262
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินโครงการอบรมวิทยากรที่ปรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ / สุนีย์ ละกำปั่น, ทัศนีย์ นนทะสร, อรวรรณ แก้วบุญชู.
ผู้แต่ง
สุนีย์ ละกำปั่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
เลขเรียก
RA427.8 ส236
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาความเข้าใจความรู้สึกของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยจิตเวช = Developin personel 's empathy in patients care in psychiatric wards / เกียรติสุดา ธรรมโรจน์, สุภาภรณ์ อุปลาบัติ.
ผู้แต่ง
เกียรติสุดา ธรรมโรจน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, [2544].
เลขเรียก
RC440 ก855
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจล : ตำรับยาทางผิวหนังและเครื่องสำอาง / ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ และคนอื่นๆ.
ผู้แต่ง
ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประยูรพรินท์ติ้ง, 2537.
เลขเรียก
RS201.G ก226 2537
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแบบประเมินศักยภาพพยาบาลเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / สุรีย์ ธรรมิกบวร ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
RC280.B8 ก494
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับสถานีอนามัยในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี = Designing a health promotion program for the elderly through a collabora...
ผู้แต่ง
วาทินี บุญชะลักษี.
สำนักพิมพ์
[นครปฐม] : โครงการกาญจนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
เลขเรียก
RA777.6 ว464
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ระบบพลังงานแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนมหาสารคาม เอฟซี / ศุภนิธิ ขำพรหมราช.
ผู้แต่ง
ศุภนิธิ ขำพรหมราช.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก
RA781 ศ693 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากระบวนการบริหารจัดการเพื่องานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปี 2549 / [ผู้เรียบเรียง ศิริพร สมชื่อ, ฉันทนา เจนศุภเสรี, สุนันทา กุลแก้ว ; บรรณาธิการ พรท...
ผู้แต่ง
ศิริพร สมชื่อ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2550.
เลขเรียก
RA652.2.P82 ศ463
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีต่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี / อภิชาติ ธรรมแสง.
ผู้แต่ง
อภิชาติ ธรรมแสง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานทะเบียนประวัติ โครงการจัดตั้งกองเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
เลขเรียก
RES-LG395 อ252
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความคิดเห็นและประสบการณ์การสั่งใช้ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี = The study of opinions and experience of physician on prescribing herbal medicine in Ubon Ratchathani Provin...
ผู้แต่ง
นัทที พัชราวนิช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
RM666.H33 น399
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยรักษาโรคนิ้วไกปืนในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สถาบันแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข = The efficacy of Thai massage to treat Trigger ...
ผู้แต่ง
คัญฑมารา สิทธิไกรพงษ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันแพทย์แผนไทย, 2552.
เลขเรียก
RM721 ค241
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาวะสังคม-จิตใจของผู้ป่วยจิตเวชคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ = Psycho-social factors of the forensic psychiatric patients at Prasrimahabhodi Hospital / มานิดา สิ...
ผู้แต่ง
มานิดา สิริวรรณ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, 2538.
เลขเรียก
RC512 ม448ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles