Search again

พบ: 226  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ธุรกิจยา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาร้านยาในภาคเหนือตอนบน / บุษบง จำเริญดารารัศมี.
ผู้แต่ง
บุษบง จำเริญดารารัศมี.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับสถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียก
RM301.25 บ674
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บทสังเคราะห์นวัตกรรมสู่ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพชุมชน / [จัดทำโดย ขนิษฐา นันทบุตร ... และคนอื่น ๆ ; บรรณาธิการดวงพร เฮงบุณยพันธ์].
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550.
เลขเรียก
RA425 บ131
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทเรียนจากกรณีศึกษาเส้นทางสู่ความสำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติ / [คณะผู้วิจัย] สมจิต หนุเจริญกุล ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2551.
เลขเรียก
RT82.8 บ128 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลสถานการณ์ทางด้านสุขภาพอนามัยของหญิงบริการทางเพศ / อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, สุภาณี เวชพงศา.
ผู้แต่ง
อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียก
RA778 อ858
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประสิทธิผลของการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการสร้างพลังกลุ่มแม่บ้านเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยป้องกันเอดส์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ : The effectiveness of participatory rural appraisal techni...
ผู้แต่ง
อากาศ ชูปัญญา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์กามโรคและเอดส์เขต 7 อุบลราชธานี, 2541.
เลขเรียก
RA644.A25 อ597 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประสิทธิผลและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการนวดที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2546 = The efficacy and satisfaction of clients getting Thai traditional massage at the Institute of...
ผู้แต่ง
ปรีชา หนูทิม.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2547.
เลขเรียก
RM721 ป469
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยทำนายความเครียดของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน = Factors predicting stress in family members with chronic disease patient at community / สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, ภูษณิศา มีนาเขตร, กิ่งกาญ...
ผู้แต่ง
สิริทรัพย์ สีหะวงษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RA790.A3 ส731 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี / สังวาลย์ ลาธุลี.
ผู้แต่ง
สังวาลย์ ลาธุลี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
RA541.T52U26 ส541
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาและทุกข์ของประชาชนเมื่อใช้บริการสถานบริการสาธารณสุข / โดย โยธิน แสวงดี, พิมลพรรณ อิศรภักดี, มาลี สันภูวรรณ์.
ผู้แต่ง
โยธิน แสวงดี.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
เลขเรียก
RA440.87.T5 ย843ป
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาและทุกข์ของประชาชนเมื่อใช้บริการสถานบริการสาธารณสุข / โดย โยธิน แสวงดี, พิมลพรรณ อิศรภักดี, มาลี สันภูวรรณ์.
ผู้แต่ง
โยธิน แสวงดี.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
เลขเรียก
RA440.87.T5 ย843ป
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลกระทบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อหญิงบริการหลังจากการยุบคลินิกกามโรคจากการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 = The impact ofprevention and control of sexually transmitted infectionsto ...
ผู้แต่ง
อมรรัตน์ จงตระการสมบัติ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7, 2552.
เลขเรียก
RA644.V4 อ286
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจต่อสุขภาพอนามัยของคนไทย / บรรณาธิการ ปรีดา แต้อารักษ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข, 2542.
เลขเรียก
RA410.55.T5 ผ191 2542,WA20.5 ผ191 2542
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลการฝึกทักษะด้านสังคมและการสื่อสาร ต่อพฤติกรรมด้านสังคมและการสื่อสารของผู้ป่วยจิตเภทชาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ / จิดารัตน์ พิมพ์ดีด...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
จิดารัตน์ พิมพ์ดีด.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ , 2551.
เลขเรียก
RC337 จ391
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles