Search again

พบ: 226  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน / ศิริวรรณ เพียรสุข, อัญชลี ศิลาเกษ, กัลยา อันชื่น.
ผู้แต่ง
ศิริวรรณ เพียรสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, 2542.
เลขเรียก
RC512 ศ486ผ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะที่มีต่อสมรรคภาพทางกายด้านความอ่อนตัว การทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของสตรีช่วงเตรียมวัยทอง = Effect of yoga training program on physical fitness: flexibility, balance, a...
ผู้แต่ง
อรัญญา บุทธิจักร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2555.
เลขเรียก
RA781.7 อ388,RG186 อ388
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พฤติกรรมสุขภาพ : ปัญหา ตัวกำหนดและทิศทาง = Health behaviour : problems, determinants and directions / เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ ... (และคนอื่นๆ).
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียก
RA776.9 พ434
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาวะสุขภาพจิตกับความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / มลิวัลย์ หงสนันท์, ปราณี ดาโรจน์, จิรังกูร ณัฐรังสี.
ผู้แต่ง
มลิวัลย์ หงสนันท์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, [2542].
เลขเรียก
RC440 ม215ภ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวบรวมและวิเคราะห์ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ในประเทศไทย พ.ศ. 2536-2540 / กองโรคเอดส์.
ผู้แต่ง
กองโรคเอดส์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง ; 29 ซม.
เลขเรียก
RA644.A2 ก351 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ระบบกายภาพบำบัดของคนไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2548-2557) = Physical therapy system for Thai people in the next decade (2005-2014) / พรพิมล จันทรวิโรจน์, น้อมจิตต์ นวลเนตร, ผกาวลี พุ่มสุทัศน์, สุวิทย์ อริยะ...
ผู้แต่ง
พรพิมล จันทรวิโรจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549.
เลขเรียก
RM708 พ249
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย / [คณะผู้วิจัย มัลลิกา มัติโก ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2553.
เลขเรียก
RA644.8.T5 ร288
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการดำเนินงานโครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเรื่องโรคอุจจาระร่วง ฟันผุ บาดแผล : อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์พ.ศ. 2533-2535 / [หัวหน้าโครงการ มานิต ธีระตันติกานนท์,ผู้ร่วมโครงการ สามารถ ทองคำสมุทร ....
ผู้แต่ง
มานิต ธีระตันติกานนท์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : โครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, 2535.
เลขเรียก
RA776 ม453 2535
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินผลเรื่องการประเมินศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเลปโตสไปโรซิสระดับตำบล / วนิดา วิระกุล ผู้วิจัย, [ผู้ช่วยนักวิจัย มนาพร สุภาพ, จรรยา รัตนวิภา].
ผู้แต่ง
วนิดา วิริยกุล.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น: ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2546.
เลขเรียก
RA644.L44 ว171
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินผลโครงการป้องกันการฆ่าตัวตายปีงบประมาณ 2547 / โดย อภิชัย มงคล ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2550.
เลขเรียก
RC569 ร451ป 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินระดับศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2548 / วนิดา วิระกุล.
ผู้แต่ง
วนิดา วิระกุล.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2549.
เลขเรียก
RA541.T5 ว171
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย : ศึกษาและวิจัยหาวัตถุดิบซึ่งเป็นเภสัชภัณฑ์ที่สมควรทำการผลิตในประเทศ = A study of pharmaceutical raw materials with potentials for local production / โดย จอมจิน จันทรสกุล ... [และคนอื่น...
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ], 2542.
เลขเรียก
RS189 ร451 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของน้ำหมักสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี = Studies on chemical and biological properties of fermented plants of Ubonratchathani / วันดี รังสีวิจิตรประ...
ผู้แต่ง
วันดี รังสีวิจิตรประภา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
RS201.E9 ว429
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพระดับตำบลในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในชุมชน / จรรยา รัตนวิภา ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
จรรยา รัตนวิภา.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2548.
เลขเรียก
RA440.87 จ148
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles