Search again

พบ: 226  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรท์ด้วยวิธีทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา = A study on efficiency of hypochlorite disinfectants by chemical and microbiological methods / ชุตินันท์...
ผู้แต่ง
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2539].
เลขเรียก
RM400 ช616
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษารับรู้ตนเองและทัศนคติของสาธารณชนในกรุงเทพมหานครต่อการเจ็บป่วยทางจิต ปี 2548 / สมรัก ชูวานิชวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
สมรัก ชูวานิชวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลศรีธัญญา, 2548.
เลขเรียก
RC337 ส276
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและฤทธิ์แก้ปวดของพืชสมุนไพร Curcuma cf.comosa Roxb. / สุภารัตน์ คำแดง, ปรีชา บุญจูง, จารุวรรณ์ วงบุตรดี.
ผู้แต่ง
สุภารัตน์ คำแดง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
RS164 ส837
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรชิเนสจากพืชสมุนไพรจังหวัดอุบลราชธานี = The screening of free radical scavenging, antioxidative and tyrosinase in...
ผู้แต่ง
ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2546.
เลขเรียก
RS164 ร267
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน = Screening of antiviral activities of local medicinal plants / คณะผู้วิจัย นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ; ผู้ร่วมวิจัย พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, ...
ผู้แต่ง
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2544.
เลขเรียก
RS165.I53 น138
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรยาใบเขียว = A study of pharmacological action of Ya Bai Keaw extracts / นิภาพร พึ่งนา, สุภารัตน์ คำแดง.
ผู้แต่ง
นิภาพร พึ่งนา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549?].
เลขเรียก
RM666.H33 น624
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการชีวสังเคราะห์เมลานินของส่วนสกัดจากพญายาและปลาไหลเผือก = The Melanin biosynthesis inhibitory effect of Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson and Eurycoma longifo...
ผู้แต่ง
บัวนัส วงษ์สุด.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
RS201.E9 บ278
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกระเบา (Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness.) = Research and development of natural products from Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness. : ...
ผู้แต่ง
สุรางค์ ลีละวัฒน์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียก
RS165.F55 ส858 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการเสริมไข่ให้แก่เด็กที่ขาดโปรตีนในเขตชนบท = Egg supplements for children with protien malnutrition in rural areas of Thailand / โดย กรภัทร มยุระสาคร.
ผู้แต่ง
กรภัทร มยุระสาคร.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท : ม.ป.พ., 2549].
เลขเรียก
RJ339.P6 ก169
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยความสามารถและข้อจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการบริการสาธารณสุข = Sub-district administrative organizations capabilities in providing health care service / สุรัสวดี หุ่นพยนต์, ยง...
ผู้แต่ง
สุรสวดี หุ่นพยนต์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2548].
เลขเรียก
RA440.87.T5 ส857
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยความไม่สอดคล้องวิถีวัฒนธรรมหมอยาพื้นบ้านอีสานกับระบบการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย = The incompatibility of Isan people culture versus the Thai tradition...
ผู้แต่ง
นิธิมา สุทธิพันธุ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
R729.5.R87 น873
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์คุณภาพชีวิตและผลการรักษาของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพโดยสมาธิและโยคะ = Quality of life and beneficial effects to diabetic patients receiving health promotion by ...
ผู้แต่ง
น้องเล็ก คุณวราดิศัย.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
RA645.D5 น355
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ = Development of cosmeceuticals for hair loss prevention and hair growth promotion fr...
ผู้แต่ง
วันดี รังสีวิจิตรประภา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
RM666.H33 ว429 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและฤทธิ์เหนี่ยวนำการตายของเซลล์ของสารฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae = A study on antiproliferation and ...
ผู้แต่ง
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
RC271.H47 น138ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles