Search again

พบ: 226  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของปีที่ 1 โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร : Research and development of Thai medicinal plant / ผู้อำนวยการชุดโครงการ ศิริพร โอโกโนกิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก
RS165.T45 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง = Research of health science in Mekong region / วันดี รังสีวิจิตรประภา [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2551.
เลขเรียก
RA440.85 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการ : การทดสอบความเป็นไปได้ของไตรเปปไทด์สังเคราะห์ pERW และ pEKW ในการใช้เป็นยาชนิดใหม่เพื่อต่อต้านเมทัลโลโปรตีเนสของพิษงู = Potential of synthetic tripeptides, pERW a...
ผู้แต่ง
อนุวัตร ภิญญะชาติ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
RA1242.S53 อ222 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Influencing factors of mental health among the students of Ubon Ratchathani University / เกษร สายธนู, สงวน ธา...
ผู้แต่ง
เกษร สายธนู.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
RA790.A3 ก814ป 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในโครโมโซมจากตับหนู = Effect of Pueraria mirifica crude extract on function of cytochrome P450 in rat liver microsome ...
ผู้แต่ง
เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2553.
เลขเรียก
RM666.H33 บ783
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลิตภัณฑ์สายสวนปัสสาวะและสายน้ำเกลือจากยางธรรมชาติ = The production of catheter and medical rubber tube from natural rubber / หัวหน้าโครงการวิจัย อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย, คณะนักวิ...
ผู้แต่ง
อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียก
RC901.7.C2 อ382
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / โดย สรญา แก้วพิทูลย์, ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์.
ผู้แต่ง
สรญา แก้วพิทูลย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
RJ406.E58 ส325
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย = Biological activities of extracts from Thai traditional medicinal plants for grey ...
ผู้แต่ง
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
RS164 ช616
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ = Biological activity of Thai herbs with hair loss preventing and hair growth ...
ผู้แต่ง
วันดี รังสีวิจิตรประภา.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียก
RS164 ว429 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิจัยและพัฒนากระบวนการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านและแพทย์แผนไทย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน / โดย ปราณี ไวดาบ และคณะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียก
RA541.T5 .ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาระดับเมลาโทนินและความเครียดในพนักงานหญิงที่ทำงานกะ = A study of melatonin levels and stress in female shift workers / ฐิติวร ชูสง.
ผู้แต่ง
ฐิติวร ชูสง.
สำนักพิมพ์
[สงขลา] : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2546]
เลขเรียก
RC963.6.W65 ฐ361
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการย่อยที่ 3 : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาธุรกิจสปา ในจังหวัดนครราชสีมา = Patterns of marketing potential development for health to...
ผู้แต่ง
ใจแก้ว แถมเงิน.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
RA794 จ921ร 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยข้าวสารเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประเด็นการศึกษาด้านภาวะสุขภาพของประชาชนในลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร =Huai Kao Sarn watershed development for poverty mitig...
ผู้แต่ง
ธันยาการย์ ศรีวรมาศ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2551.
เลขเรียก
RA440.87.T5 ธ471 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Unit cost of primary care unit Ubon Rajathanee University / สรญา แก้วพิทูลย์และคณะ.
ผู้แต่ง
สรญา แก้วพิทูลย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
RA410.5 ส 325
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles