Search again

พบ: 226  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยประเมินกองทุนสุขภาพตำบล / ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ.พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด, 2552.
เลขเรียก
RA412.5.T5 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตั้งแต่วัยกลางขึ้นไปในจังหวัดเชียงใหม่ = Factor Affecting Health Condition of Elderly from middle Old age of Chiang Mai Province / น้ำฝน กองอ...
ผู้แต่ง
น้ำฝน กองอรินทร์.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียก
RA564.8 น525
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยปีที่ 1 โครงการการศึกษาศักยภาพของพญายอเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและคลินิก = Potential of the utilization of clinacathus nutans (Burm.f) lindau in agriculturae and clinic / หัวหน้าโครงการ ส...
ผู้แต่ง
สุภาณี พิมพ์สมาน.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียก
RS165.C54 ส837
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยภาวะเตี้ยและภาวะอ้วนของเด็กในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน = Stunting and Obesity among Children in Border Patrol Police Schools / นันทพร วีรวัฒน์...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
นันทพร วีรวัฒน์.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียก
RJ399.C6 น419
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยสรุปผลการดำเนินการโครงการวิจัยเรื่องการผลิตและพัฒนาอาหารสูตรครบถ้วนทางการแพทย์ / โดย รวิสุดา ครุธกูล หัวหน้าโครงการ.
ผู้แต่ง
รวิสุดา ครุธกูล.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552. +
เลขเรียก
RM216 ร167
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์เรื่อง 1.ทัศนคติบริการทางเพศ ความเชื่อ อำนาจภายใน-ภายนอกตนด้านสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาอาชีวะและนักเรียนมัธยมศึกษาตอยปลายในจังหวั...
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียก
RA644.A25 ร451ท
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในชุมชนบ้องตี้ จังหวัดกาญจนบุรี = People's participation in developing prevention model for diarrheal disease...
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โครงการกาญจนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546.
เลขเรียก
RC860 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการซึมผ่านของตัวยาเมื่อใช้คราบงูเป็นตัวแทนของผิวหนัง = Skin permeatlon of drugs : using shed snake skin as a model membrane / โดย สุวรรณี พนมสุข, ธนะเศรษฐ ง้าวหิรัญพัฒน์ และปราณีต ...
ผู้แต่ง
สุวรรณี พนมสุข.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
เลขเรียก
RS199.5 ส875
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวชายหาด : กรณีชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปี 2545 / โดย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิจัยระดับปฏิบัติการ" รุ่นที่ 8, [คณะผู้วิจัย พงษ์สุวรรณ ศรีสุว...
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานฝึกอบรมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก
RA780.5 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนการทำงานของพี-ไกลโคโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยง Caco-2 โดยสารสกัดจากพืชในสกุลขมิ้น = Modulation of P-glycoprotein function in Caco-2 cells by the plant extracts of Curcuma...
ผู้แต่ง
นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 2547.
เลขเรียก
RM666.C96 น743
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการฝึกวิปัสสนาผนวกกับการให้การศึกษาเรื่องโรคเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV : ในกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / หัวหน้าโครงการวิจัย ทิพาวดี เอมะวรรธนะ.
ผู้แต่ง
ทิพาวดี เอมะวรรธนะ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
RA644.A25 ท488
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาตำรับลิปิดอิมัลชันของยาออล-ทรานส์เรติโนอิกแอซิด = Development of lipid emulsion for all-trans retinoic acid / คณะผู้วิจัย ปราณีต โอปณะโสภิต, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์, ธีรศั...
ผู้แต่ง
ปราณีต โอปณะโสภิต.
สำนักพิมพ์
[นครปฐม] : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียก
RM666.A44 ป447
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและทดสอบมาตรฐานของแบบสอบถามสุขภาพ short-form health survey 36 ฉบับภาษาไทย ในบุคคลทั่วไปและการวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบ...
ผู้แต่ง
วัชรี เลอมานกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียก
RA407.5.T5 ว387
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles