Search again

พบ: 331  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องกระบวนการพัฒนาและใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อผลิตพืชผัก ผลไม้ปลอดสารเคมีและอนุรักษ์ระบบนิเวศชุมชน / โดย ปราณี ไวดาบ และคณะ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียก
S654.5 .ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศด้วยกล้าเชื้อเอนโดฟัยติคคแอคติโนมัยสีท = Biocontrol of fusarium wilt pathogen from tomota by endophytic actinomycete inoculum / ...
ผู้แต่ง
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.ท., 2554].
เลขเรียก
SB608.T75 ป445
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการประเมินและพัฒนาคุณภาพลูกปลาก่อนการส่งออก : กรณีศึกษาในพื้นที่รอยต่อระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี = Assessment and develop...
ผู้แต่ง
จักรพงศ์ นีละมนต์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
SH151 จ222
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาชุดตรวจสอบเพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อไข้หวัดนกชนิด H5N1จากสิ่งส่งตรวจโดยตรง = Development of a technique for direct detection of avian influenza (H5N1) from collected...
ผู้แต่ง
สันนิภา สุรทัตต์.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549.
เลขเรียก
SF995.6.I6 ส597
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:ผลของการใช้ไนเตรทควบคุมการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในตะกอนดินต่อพฤติกรรมการกินอาหารและการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ที่เลี้ยงใ...
สำนักพิมพ์
สงขลา : กลุ่มวิจัยการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2548.
เลขเรียก
SH380.62.T5 ร451น
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการลดพิษของหัวกลอยและหาสารที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงจากน้ำล้างหัวกลอย = Guideline to treat Dioscorea hispida tuber and investigation to pesticidal activity from its water ...
ผู้แต่ง
จรรยา อินทรหนองไผ่.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2558.
เลขเรียก
SB292.A2 จ148ร 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว (Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน...
ผู้แต่ง
ธนาทิพย์ แหลมคม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
SH167.S69 ธ243ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยข้าวสารเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประเด็นการศึกษาศักยภาพการผลิต การเพิ่มผลผลิตพืชในเขตลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร = Huai Kao Sarn watershed development for p...
ผู้แต่ง
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี],2552.
เลขเรียก
S494.5.P75 บ468 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการศึกษาปริมาณไคตินและไคโตซานจากเห็ดกินได้ชนิดต่างๆ = Determination of chitin and chitosan from edible mushrooms / จันทรพร ทองเอกแก้ว.
ผู้แต่ง
จันทรพร ทองเอกแก้ว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
SB353.3.T5 จ269
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางปรับปรุงดินตามแนวตะเข็บชายแดนไทยลาวตอนล่างเพื่อเป็นชั้นกันซึมสำหรับสระเก็บน้ำ / โดย ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์.
ผู้แต่ง
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555].
เลขเรียก
S591.55.T5 ฉ233
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องวิเคราะห์การปนเปื้อนคาร์โบฟูแรนในตัวอย่างข้าวหอมมะลิด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางอ้อมของอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสไบโอเซนเซอร์ = Determination of carbofuran contamination i...
ผู้แต่ง
อัญชลี สำเภา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
SB952.C3 อ525ว 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยชื่อโครงการการศึกษาการใช้สมุนไพร Family Cucurbitaceae ในการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสในการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ = Prevention and treatment of viral infection in black tiger prawn (Penaeus ...
ผู้แต่ง
วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียก
SH380.6 ว558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles