Search again

พบ: 331  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว : การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 20-22 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ อาคารประชุม 2 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการ, 2549.
เลขเรียก
SB123 ก482 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประมงหอยลายและการสำรวจหอยลายร่วมกับชาวประมง = Short-necked clam fishery and jointly survey with fishers / มาลา สุพงษ์พันธุ์ และ จินตนา จินดาลิขิต
ผู้แต่ง
มาลา สุพงษ์พันธุ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548.
เลขเรียก
SH373.T5 ม495
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานี / [รุจ ศุภวิไล หัวหน้...
ผู้แต่ง
รุจ ศุภวิไล.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ฝ่ายข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้, 2545.
เลขเรียก
SD657.T5 ร651
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ในสุกรที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพการผลิต / ศรชัย คงสุข.
ผู้แต่ง
ศรชัย คงสุข.
สำนักพิมพ์
2541.
เลขเรียก
SF ศ134ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ = Anevaluation of aquatic animal raisi...
ผู้แต่ง
นราธิป เพียรจริง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง, 2551.
เลขเรียก
SH135 น233
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็นหมัน = Gene analysis and development of stable male sterile hot pepper (Capsicum annuun L.) / บุบผา ...
ผู้แต่ง
บุบผา ใจเที่ยง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
SB307.P4 บ638ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาว = Genetic improvement of silver barb babonymus gonionotus / นวลมณี พงศ์ธนา, ทองอยู่ อุดเลิศ.
ผู้แต่ง
นวลมณี พงศ์ธนา.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, [2547].
เลขเรียก
SH167.B37 น337
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการผลิตหอยนางรมขนาดใหญ่ / โดย หัวหน้าโครงการ ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์ ; คณะนักวิจัย อุดม กาญจนปกรณ์ชัย ... [และคนอื่น ฯ].
ผู้แต่ง
ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.
เลขเรียก
SH371 ศ695
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง / เกรียงไกร โชประการ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2541.
เลขเรียก
SF481.75.T5 ก493 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบสืบพันธุ์ในรอบปีของปลาเทโพ Annual reproductive development in black ear catfish Pangasius larnaudii Bocourt, 1866 / ธีระชัย พงศ์จรรยากุล, สมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์
ผู้แต่ง
ธีระชัย พงศ์จรรยากุล.
สำนักพิมพ์
ศรีสะเกษ : สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดศรีสะเกษ, 2551.
เลขเรียก
SH167.B5 ธ663
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาสุขภาพประชาชาติไทยโดย "การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ : ระบบและกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่ = Development process of pesticide-free vegetable production systems in C...
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2543].
เลขเรียก
SB320.9 ก494
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแหล่งน้ำกับความมั่นคงของชาติ กรณีศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ำของประเทศไทย / โดย จรูญ กมลรัตน์.
ผู้แต่ง
จรูญ กมลรัตน์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2540.
เลขเรียก
S616.T5 จ173
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาโครงการปลูกไม้ยางนาในจังหวัดมหาสารคามอย่างยั่งยืน / ชโลธร ผาโคตร.
ผู้แต่ง
ชโลธร ผาโคตร.
สำนักพิมพ์
ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552.
เลขเรียก
SD409 ช259
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยกุ้งทะเลของประเทศไทย (ฉบับย่อ) = Analysis and synthesizing of Marine Shrimp Research in Thailand / หัวหน้าโครงการ ประจวบ หลำอุบล ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ประจวบ หลำอุบล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียก
SH380.62.T5 ป217
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยการจัดระบบแนวคิดในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของชาวบ้าน = Conceptual system amangement of the villagers in the conservation community forest / ชูพักตร์ สุทธิสา... (และคนอื่นๆ).
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2541].
เลขเรียก
SD657.T5 ก514 [2541]
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles