Search again

พบ: 331  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงสู่ประชาชนดอยวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย การจัดการแมลงศัตรูชาแบบบูรณาการ = Research and technology transfer in the highland area of Doi Wawee, Amphoe Maeso...
ผู้แต่ง
อภิชัย รุจิระชุณห์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียก
SB608.T3 อ 251
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษาโครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษกลุ่มเกษตรกร อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จตุรงค์ พวงมณี.
ผู้แต่ง
จตุรงค์ พวงมณี.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียก
SB320.43.T5 จ138
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ความแตกต่างของประชากรปูทะเลจากรูปร่างลักษณะ = Morphometric analysis for population differentiation of the mud crabs Scylla spp. / นวลมณี พงศ์ธนา ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, [2547].
เลขเรียก
SH380.4 ก514
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการขยายพันธุ์กันเกรา = Proppagation of Fragraea fragrans. Roxb. / วสุ อมฤตสุทธิ์.
ผู้แต่ง
วสุ อมฤตสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
SB119 ว363
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความต้องการของประชาชนในการปลูกต้นไม้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นแบบงาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง = Study on people need for tree planting and people partici...
ผู้แต่ง
วิษณุ รัตนาพันธุ์.
สำนักพิมพ์
[ลำปาง] : สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 14 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2546.
เลขเรียก
SD409 ว768
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเหมาะสมของคุณภาพน้ำเพื่อพัฒนากิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูลตอนท้าย = Water qualility for development of floating net cage culture in lower part of Mun River / ปราณีต งามเสน่ห์...[แล...
ผู้แต่ง
ปราณีต งามเสน่ห์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
SH159 ป447
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาชนิดของปลาในแม่น้ำมูลส่วนท้ายในระยะเริ่มแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 7 = Study of fish species in lower Moon river at the beginning of the 7th national socio-economic development plan / ปราณีต งามเสน...
ผู้แต่ง
ปราณีต งามเสน่ห์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2537.
เลขเรียก
S539.T5 ป447 2537
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาชีววิทยาของวงจรการสืบพันธุ์วงจรการตกไข่ การวางไข่ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในไก่พื้นเมืองเพศเมีย (Callus domesticus). II, The biblogical studies on reproductive cycle, ovulation cycle, oviposit...
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2540].
เลขเรียก
SF492 ส834
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาชีววิทยาของวงจรการสืบพันธุ์วงจรการตกไข่ การวางไข่และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในไก่พื้นเมืองเพศเมีย (Callus domesticus). The biblogical studies on reproductive cycle, ovulation cycle, oviposition a...
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2540].
เลขเรียก
SF492 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาผลของการใช้สารสกัดสมุนไพรไทยต่อการติดเชื้อบิดในไก่และสุกร = Study of anticoccidial effects of Thai herb extracts against coccidial infected poultry and pig / คณะผู้วิจัย สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ....
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2546].
เลขเรียก
SF995.6.C6 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของทีดินพื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยลำพอก อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 567 = Semi-Detailed Soil survey Huai lam Phok Irrigation Development project, Amp...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217สร 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยคะคาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 564 = Semi-detailed soil survey Huai Kan Khang lrrigation development project, Amp...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2536.
เลขเรียก
S592.14 ก217มค 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอศรีรัตนะ และกิ่งเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 566 = Semi-Detailed Soil Survey Huai Ta Ma...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217ศก 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก = A study on performance and carcass quality of wild boar using two levels of protein diet unde...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
SB396.3 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles