Search again

พบ: 331  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาสายพันธุ์ของเห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus Mont.)= Diversity of Hed Khon Khao (Lentinus squarrosulus Mont.) / ชริดา ปุกหุต, โสภณ บุญลือ, ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์.
ผู้แต่ง
ชริดา ปุกหุต.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียก
SB353.3.T5 ช213
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตกล้าไม้ไผ่พื้นบ้านในภาคอีสาน / สนอง จอมเกาะ, อุษา กลิ่นหอม.
ผู้แต่ง
สนอง จอมเกาะ.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : สถาบันวิจัยรุขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
เลขเรียก
SB317.B2 ส194 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของข้าวพันธุ์ทนเค็มกับพันธุ์ไม่ทนเค็ม / อรัญญา พิมพ์มงคล, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร และแก้ว อุดมศิริชาคร.
ผู้แต่ง
อรัญญา พิมพ์มงคล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2544].
เลขเรียก
SB191.R5 อ388
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์โอกาสการทำธุรกิจโคนมและความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศในลุ่มน้ำโขง (GMS) / ดำรง ลีนานุรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
เลขเรียก
SF245.T5 ก523
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาเรื่องงานวิจัย วช. โอกาสการพัฒนาศักยภาพโคนมของประเทศ / บรรณาธิการ สุนันทา สมพงษ์, สุภาพร จินดา และมัลวิกา เทียนพูล.
ผู้แต่ง
การสัมมนาเรื่องงานวิจัย วช. โอกาสการพัฒนาศักยภาพโคนมของประเทศ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภารกิจโครงการและการประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียก
SF208 ก525อ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ = Doritis pulcherrima var. buyssoniana collection and seed germination studies / ผู้วิจัย ศรีประไพ ธรรมแสง ......
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2542.
เลขเรียก
SB409 ศ222
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาเทโพ 4 กลุ่มประชากร = Comparison on growth performance of four populations of black ear catfish (Pangasius larnaudii Bocourt, 1866) / ทิพย์สุดา ต่างประโคน, นงค์เ...
ผู้แต่ง
ทิพย์สุดา ต่างประโคน.
สำนักพิมพ์
[สุรินทร์] : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง, 2551.
เลขเรียก
SH167.B5 ท473
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำ / กาญจนรี พงษ์ฉวี...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
กาญจนรี พงษ์ฉวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมประมง, 255-.
เลขเรียก
SB423 ก274
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน = Studies on micropropagation and seeding growth in greenhouse of doritis pulcherrima var. buyssoniana / ผู้วิจัย กาญจน...
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2545].
เลขเรียก
SB378.B2 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การเลี้ยงปลาบึกในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกัน = Cage culture of Mekong Gaint Catfish, Pangasianodon gigas (Chevey) at different stocking densities / เมธา คชาภิชาติ.
ผู้แต่ง
เมธา คชาภิชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด, 2550.
เลขเรียก
SH167.C35 ม735
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเลี้ยงปลาโมงในบ่อดิน = Culture of bocourti catfish (pangasius bocourti sauvage, 1880) in earthen pond./ สุริยัน เสมา และนัยนา ทีฆะ.
ผู้แต่ง
สุริยัน เสมา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551.
เลขเรียก
SH151 ส866
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ข้าวมารดาแห่งธัญพืชของคนอุษาคเนย์ซ : การจัดการความหลากหลายพันธุ์ข้าวของกลุ่มชาติพันธุ์ / เสถียร ฉันทะ.
ผู้แต่ง
เสถียร ฉันทะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทอินดีไซน์ จำกัด, 2549.
เลขเรียก
SB191.R5 ส894
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คุณภาพและการตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทย / [คณะผู้วิจัย หัวหน้าโครงการ จารุวรรณ บางแวก ; ผู้ร่วมงานวิจัย กิติยา กิจควรดี ... และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
จารุวรรณ บางแวก.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547.
เลขเรียก
SB191.R5 จ337
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการขอรับกล้าไม้ของประชาชนและหน่วยงานราชการของท้องที่สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 8 (อุบลราชธานี) = Guidelines for seedling request by private and public setors with special refeence to ...
ผู้แต่ง
วิษณุ รัตนาพันธุ์.
สำนักพิมพ์
[ลำปาง] : สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 14 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2546.
เลขเรียก
SD404 ว786
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยเรื่อง การผลิตหัวเชื้อเห็ดเผาะ / อชิรญาณ์ปวริศกร วัฒนโกศล.
ผู้แต่ง
อชิรญาณ์ปวริศกร วัฒนโกศล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
SB353 อ119
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles